دانلود مقاله ISI

دانلود مقاله ISI

وقتی به دانشجوی کارشناسی ارشد که  قصد ورود به مقطع دکتری را دارد گفته می شود باید رزومه خوبی داشته باشی به اولین موضوعی که فکر می کنند داشتن مقاله ISI  می باشد.

دانشجویی که بتواند مقاله ISI   داشته باشد نشان دهنده این است که در رشته خود  خیلی موفق بوده است یعنی توتنسته است تولید علم کند.دانشجویانی که برای اولین بار تصمصم به نگارش مقاله ISI  دارند از آنجا که هیچ دانش و تخصص و تجربه ای در این زمینه ندارند به همین علت اولین کاری که م یکنند به دانلود مقاله ISI   می پردازند.به سایت هایی که از نظر دانلود مقاله ISI  معتبر و مفید می باشند مراجعه می کنند.

یکی از ملاک هایی که میزان تولید علم در کشورها ،میزان نگارش مقاله های علمی می باشد.

خیلی ها فقط اسم ISI   را شنیده اند و اطلاعاتی در مورد مقاله ISI  ندارند بنابراین در ابتدا به تعریف  ISI  می پردازیم.

ISI   مخفف Institute for scientific information  (موسسه اطلاعات علمی ) می باشد. که در سال ۱۹۶۰ توسط شخصی به نام یوجین گارفیلد تأسیس شد.

موسسه ISI   بانک اطلاعاتی است که مهمترین مجلات علمی  در دنیا را  فهرست بندی نموده و به صورت کامل پوشش می دهد تا همه محققان بتوانند از آن استفاده نمایند.

این موسسه هر ساله نشریه های علمی انگلیسی زبان را مورد ارزیابی قرار می دهد و نشریه هایی که بر اساس معیار تعریف شده ،هستند را به عنوان نشریه معتبر معرفی می کند.

مقاله هایی که در ISI   فهرست می شوند مورد ارزیابی مراحلی قرار می گیرند که مقالات چاپ شده تنوع بیتن المللی داشته باشند وبه موقه  چاچ شود و  جایگاه نشر آن هم مهم می باشد.

یک نشریه ممکن است امسال  در فهرست مقاله ISI  باشد سال بعد از فهرست خارج شود.

حال ممکن است برای دانشجویی این سوال پیش آید که از کجا بفهمیم مقاله ISI   می باشد؟

برای دانلود مقاله ISI   به سایت های همچون تامسون باید مراجعه کرد.

اگر مقاله ای با ضریب تأثیر صفر باشد مقاله در پایگاه ISI   قرار نمیگیرد که متأسفانه مقالات ایرانی ضریب تأثیر صفر دارند و بنابراین در این جایگاه قرار نمیگیرند.

این مقاله ها هراندازه که در مجلات معتبر چاپ شوند و کیفیت علمی بالایی داشته باشند آیند علمی کشور روشن تر خواهد بود.

پس از ISI  و اسگوپوس در هلند ISC (پایگاه اشتناد علمی جهان اسلام) سومین پایگاه استنادی می باشد که برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می شود که ۵۷ کشور در آن مشارکت دارند.