در ابتدا به تعریف مقاله می پردازیم:

مقاله

مقاله در لغت به معنای گفتار ، سخن ، قول و فصلی از کتاب یا رساله می باشد.

در فرهنگ معین  این گونه تعریف می شود, نوشته ایست که درباره موضوعی می نویسند.

مخاطب اصلی مقالات علمی ، متخصصین رشته های  تخصصی هستند که در زمینه کاری تحقیق می نمایند.

معمولا مقاله به نوشته ای گفته می شود که یکی از اهداف نویسنده  ,بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و قصد دارد با پژوهش دقیق موضوع را اثبات یا رد نماید.

انواع مقالات علمی شامل:مقالات علمی پژوهشی, علمی ترویجی, علمی مروری ودایر المعارفی و همایشی می باشد.

از آنجایی که قرار است مقاله به عنوان حاصل پژوهش  در دسترس اهل علم قراربگیرد,  بنابراین شامل  چهارچوب و قواعد مربوط به مقاله نویسی  می باشد.

به طور کلی مقالات شامل اجزای زیر می باشد:

    عنوان

نام نویسنده یا نویسندگان

اطلاعات تماس

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

روش تحقیق

یافته های تحقیق

بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع

اولین بخش یک مقاله عنوان آن می باشد که باید اشتراکاتی با موضوع  داشته باشد و حتی الامکان دقیق و شفاف باشد.

اسامی نویسندگان و افرادی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود. همچنین نویسنده اصلی باید مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار بگیرد.

پس از عنوان  بیشترین قسمتی که خوانده می شود چکیده  می باشد  که در چکیده قسمت های مختلف  (مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیقق) بصورت خلاصه ذکر می شود. در بیشتر  مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه می باشد.

واژه های کلیدی که از اهمیت مطالعه بالا برخوردارهستند  در قسمت واژه کلیدی ذکر می شوند. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود 6-5 کلمه در نظر گرفته می شود.

متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تایپ شود. چرا که خواننده با مطالعه مقدمه مقاله با مسأله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را در می یابد.

در یک مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود و در نهایت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازد و در پایان لازم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شیوه ای مناسب  ذکر شوند.

برای اینکه یک مقاله نویس خوبی شوید  در زمینه رشته خود مقالات زیادی را مطالعه نمایید.