دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

آثار هوش هیجانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:22000کلمه 98صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:124صفحه word فونت14 b nazanin

تفکر کنید و هوشمندانه تر عمل نمایید

روابط فردی و کاری خویش را بهبود بخشید

از خودتان در برابر احساسات و نگرش های منفی محافظت نمایید

انعطاف پذیری ، اشتیاق و کارگروهی را به طور موثر در خود پرورش دهید

یاد بگیرید چگونه باید هوش هیجانی را در زندگی خود به کار ببرید

 

فهرست عناوین

در خصوص مولفین …………

دیباچه ……………

در خصوص مجموعه های کوچک پنجاه دقیقه ای …………………

نکاتی برای مدرسان ………………….

 

بخش 1 : مقدمع ای از هوش هیجانی

هوش هیجانی به چه معناست …………….

نیاز به استراتژی های ” مردم هوشمند ” ………………

هوش هیجانی خود را ارزیابی نمایید ……………..

پنج توانایی هوش هیجانی . ……………

خلاصه بخش ………………..

 

 

بخش 2 : استراتژی های ” تفکر هوشمندانه ”

هوشمندانه ، انخاب خود را به تفکر تبدیل کنید ………………..

استراتژی 1 : توانایی خود آگاهی ……………….

استفاده از یک رونوشت ذهنی جدید ……………….

استراتژی 2 : تفکر خوشبینانه ……………..

خلاصه بخش ………………

 

بخش 3 : استراتژی های ” هوشمند بودن ”

سه موضوع کلیدی ……………..

استراتژی 1 : توانایی های اجتماعی …………….

استراتژی 2 : کنترل احساسی ……………

استراتژی 3 : انعطاف پذیری ……………

خلاصه بخش ………………….

 

بخش 4 : استراتژی های ” هوشمندانه کار کنید ”

شش استراتژی برای سازمان های هوشمند ………..

استراتژی 1 : تمرین خودآگاهی سازمانی ………….

استراتژی 2 : توسعه توانایی های اجتماعی ……………

استراتژی 3 : پرورش خوشبینی ………

استراتژی 4 : تشویق به حل مسائل و انعطاف پذیری ………

استراتژی 5 : مدلسازی و تشویق به کنترل احساسی …………

استراتژی 6 : حمایت از کار گروهی …………..

خلاصه بخش ……………..

 

 

ضمیمه

ضمیمه بخش 2 ……….

بیشتر بخوانید ………..

Emotional Intelligence Works

About the Authors ………………………………………………………………………………………….1
Preface…………………………………………………………………………………………………………2
About the Crisp 50-Minute Series ……………………………………………………………………4
A Note to Instructors ………………………………………………………………………………………5
Part 1: Introduction to Emotional Intelligence 7
What Emotional Intelligence Means…………………………………………………………………9
The Need for “People Smart” Strategies………………………………………………………….11
Assess Your Emotional Intelligence ……………………………………………………………….12
Five Emotional Intelligence Skills………………………………………………………………….16
Part Summary………………………………………………………………………………………………19
Part 2: “Think Smart” Strategies 21
Making the Choice to Think Wisely ……………………………………………………………….23
Strategy 1: Self-Awareness Skills …………………………………………………………………..24
Use a New Mental Script ………………………………………………………………………………32
Strategy 2: Optimistic Thinking……………………………………………………………………..34
Part Summary………………………………………………………………………………………………40
Part 3: “Be Smart” Strategies 41
Three Keys ………………………………………………………………………………………………….43
Strategy 1: Social Skills ………………………………………………………………………………..44
Strategy 2: Emotional Control ……………………………………………………………………….61
Strategy 3: Flexibility……………………………………………………………………………………73
Part Summary………………………………………………………………………………………………79
Part 4: “Work Smart” Strategies 81
Six Strategies for Smart Organizations ……………………………………………………………83
Strategy 1: Practice Organizational Self-Awareness………………………………………….84
Strategy 2: Develop Social Skills……………………………………………………………………87
Strategy 3: Foster Optimism ………………………………………………………………………….91
Strategy 4: Encourage Flexibility and Problem Solving…………………………………….96
Strategy 5: Model and Encourage Emotional Control ……………………………………..100
Strategy 6: Support Teamwork……………………………………………………………………..102
Part Summary……………………………………………………………………………………………. 111

About the Authors
Susan Schubert and Dr. Michael Kravitz are principals with Schubert-Kravitz
Associates and Diversity Matters, LLP. Both firms are located in Ohio and are
dedicated to improving emotional intelligence, diversity competence plus
teamwork. The firms work with organizations that want to use the wisdom,
creativity, and gifts of everyone to achieve individual and organizational as well as
community success.
S. Michael Kravitz, Ph.D.
Dr. Kravitz is a speaker and educator. He provides practical, positive tools for
building communication skills, overcoming negativity, dealing with difficult
students, patients, and associates as well as raising emotional intelligence in the
workplace. His keynote speeches and training programs are known for their highcontent
level and humor. He is an adjunct professor at Franklin University and
author of the Crisp Series book, Managing Negative People. He received a B.S. in
Education and both an M.A. and Ph.D. in Psychology from The Ohio State
University.
Susan D. Schubert, M.A.
Susan Schubert builds group harmony through teamwork, solving problems, and
increasing leadership skills. Schubert is a facilitator and trainer with an M.A. in
Public Administration and Community Leadership from Central Michigan
University. Group facilitation and team simulations for meetings, teams, and retreats
are her strengths. She is co-author of the Crisp Series book, Managing Upward. She
is active with community organizations and founded a women’s interfaith group.

کد:13316

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی