توضیحات محصول

دانلود مقاله ابزار ارزیابی اعتبار استانداردهای  مامایی استرالیا (AMSAT):  ابزاری برای ارزیابی صلاحیت مامایی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۰۰۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

 

 

چکیده

زمینه : هیچ ابزار ارزیابی کلینیکی معتبر در حال حاضر وجود ندارد که اکتساب مهارت مامایی دانشجویان در دستگاههای عملی مامایی را اندازه بگیرد.  نبود ابزار ارزیابی معتبر  به تکثیر ابزارها و  ناسازگاری ها، و فیدبک هایی  در یادگیری دانشجویان منجر شده است.

هدف:  یک شیوه روش های مختلط استفاده و مطالعه در دو فاز انجام  شده است. فاز اول گسترش ابزار AMSAT با   فیدبک  کیفی از  آکادمیک های مامایی، ارزیاب های مامایی دانشجویان، و دانشجویان مامایی  را  شامل می شود.  در فاز دوم، دو  ابزار تازه توسعه یافته AMSAT درمحدوده ای از دستگاههای اجرایی مامایی  مستقر شده و ANOVA  برای مقایسه نمرات در  سطح سال  استفاده شد، با   فیدبکی که از ارزیاب ها بدست امده بود.

مشاهدات : آنلالیز ۱۵۰ فرم AMSAT  نشان داد که AMSAT :  قابل اطمینان بوده (آلفای کرونباخ بزرگتر از ۹/۰)؛  استخراج داده معتبر عمدتا در یک فاکتور لود شد؛  و  نمرات حساسیت  سطوح مهارت زیاد در سه سال را  نشان داد. فرم های ارزیابی  فیدبک  مقبولیت  این ابزار را  برای هدف ارزیابی و فراهم نمودن فیدبک در مورد  کارایی و مهارت دانشجویان مامایی را  پیشنهاد می کند.

نتیجه گیری: AMSAT یک ابزار ارزیابی مامایی معتبر، قابل اطمینان، ومقبول است و  ارزیابی سازگار  صلاحیت  دانشجویان  مامایی را  ممکن می سازد.  این   امر معیاربندی در  برنامه های اموزشی مامایی را  منجر می شود.

کلمات کلیدی: ارزیابی کلینیکی،  اموزش مامایی، اعتبار، صلاحیت،  استانداردهای حرفه ای،  یادگیری عملی

بیانیه مهم

مشکل یا  مسئله

یادگیری عملی  یک جز اصلی برای توسه صلاحیت  تخصصی در مامایی است، بهرحال در استرالیا، هیچ ابزار معتبر ملی برای ارزیابی صلاحیت  در دسترس نبوده است.

 

ABSTRACT

Background: There is no current validated clinical assessment tool to measure the attainment of

midwifery student competence in the midwifery practice setting. The lack of a valid assessment tool has

led to a proliferation of tools and inconsistency in assessment of, and feedback on student learning.

Objective: This research aimed to develop and validate a tool to assess competence of midwifery students

in practice-based settings.

Design: A mixed-methods approach was used and the study implemented in two phases. Phase one

involved the development of the AMSAT tool with qualitative feedback from midwifery academics,

midwife assessors of students, and midwifery students. In phase two the newly developed AMSAT tool

was piloted across a range of midwifery practice settings and ANOVAwas used to compare scores across

year levels, with feedback being obtained from assessors.

Findings: Analysis of 150 AMSAT forms indicate the AMSAT as: reliable (Cronbach alpha greater than 0.9);

valid—data extraction loaded predominantly onto one factor; and sensitivity scores indicating level of

proficiency increased across the three years. Feedback evaluation forms (n = 83) suggest acceptance of

this tool for the purpose of both assessing and providing feedback on midwifery student’s practice

performance and competence.

Conclusion: The AMSAT is a valid, reliable and acceptable midwifery assessment tool enables consistent

assessment of midwifery student competence. This assists benchmarking across midwifery education

programs.

 

کد:۱۳۲۲۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی

رمز فایل: www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

چهار × 2 =