توضیحات محصول

دانلود مقاله بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها با تعیین جهت گیری ساختمان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۲۰۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۷ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها با تعیین جهت گیری ساختمان

 بیان مسئله

یکی از شاخص­های اصلی پروژه­ های ساخت و ساز، وقوع تغییرات فراوان درتمامی مراحلساخت و ساز می باشد. این تغییرات ممکن است ازفازمطالعات گرفته تا فاز طراحی در هر پروژه­ای وجود داشته باشد (Aksamija and Mallasi, 2010). دلیل اصلی این موضوع را می­توان در فرایند اعمال تصميماتگوناگون در مراحل مختلف پروژه توسط افراد متفاوت که هر یک نقشی را در اجرای پروژه بر عهده دارند، جستجو کرد. با توجه به اینکه هر کدام از این تصمیمات دربخشهايمختلف پروژه اتخاذ شدهونياز بخشهايدیگر را لحاظ نمی­نماید، از اینرو می­تواند باعث عدم وجود یكپارچگی بین بخشهای مختلف درگیر در یک پروژه گردد (Gratia and de Herde, 2002). این عدم یکپارچگی بین قسمتهای مختلف، علاوه بر ایجاد ناهمخواني، باعث هدررفتانرژي و هزينه، افزايشزمان بهره­برداریودر مجموع موجبپايين آمدن بازدهپروژه خواهد شد. باتوجهبهاينمسائل،درصورتيكه بتوان از ساختاري سازمان یافته همچون سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان[۱] جهترفعاينمشکلاتاستفادهنمود، علاوه بر افزایش كارآيي وهماهنگيبيشتربین عناصر مختلف یک پروژه، می­توان به افزایش بهره­وری حاصل از آن نیز امیدوار بود. این در حالیست که از سوی دیگر با توجه به لزومحركتبهسمتطراحيپايدار و هماهنگ با محیط زیست جهت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان بر اساس استانداردهای معتبر همچون LEED، اهمیت لزوم بکارگیری نسلی نو از ارائه، ثبت و جمع­آوری اطلاعات و تغییرات در قالب مدلسازی اطلاعات ساختمان برای رسیدن به يكپارچگی در روند اجرای پروژه­های ساختمانی از مراحل اولیه طراحی تا زمان بهره­برداری از ساختمان، بیش از پیش شده است.

Using Building Information Modeling (BIM) System to Optimize Energy Consumption in Buildings by Determination of Building Orientation

Problem Statement

One of the main indexes of building projects is occurrence of many changes in all phases of construction. These changes may be from studying phase to designing phase in all projects (Aksamija and Mallasi, 2010). The main reason for this matter can be found in the execution of various decisions in various phases of project by different people due to the fact that each decision has a role in project execution. Since each decision is made in various parts of project without considering the needs of other parts, it can bring lack of integration in various parts involved in the project (Gratia and de Herde, 2002). This lack of integration among various parts will make loss of cost and energy, increase utilization time, and totally lower project return in addition to making inconsistency. According to these matters, if an organized structure such as BIM is used to remove these problems, the increased productivity can be expected besides more efficiency and coordination among various elements of a project, while the importance of using a new generation of presentation, registration, and information collection, and changes in building information are more than ever in the building projects execution procedures from the initial designing phase to utilization phase according to the necessity of movement toward sustainable and coordination designing with nature to optimize energy consumption in building sectors based on standards such as LEED.

کد:kh 115

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها با تعیین جهت گیری ساختمان

 

 

نظری بدهید

13 − 13 =