دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

تجزیه و تحلیل هزینه نگهداری نرم افزار بر اساس کارایی و هزینه واحد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3770کلمه 7صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:21صفحه word فونت14 b nazanin

چکیده

نگهداری نرم افزار فعالیت مهم در چرخه زندگی نرم افزاری است. در این مطالعه ما سعی می کنیم معیاری را برای  هزینه های تعمیر و نگهداری نرم افزار ایجاد کنیم. برای ایجاد معیار، عوامل موثر بر بهره وری کار و هزینه واحد، باید با استفاده از یک مجموعه داده جمع آوری شده از سازمان های مختلف (مجموعه داده های سطح شرکت)، مشخص شود. ما از مجموعه داده های شامل 837 نقطه داده جمع آوری شده توسط انجمن تحقیقات اقتصادی از سال 2006 تا 2016 استفاده کردیم، و عوامل موثر بر کارایی کارکرد تعمیر و نگهداری نرم افزار و هزینه واحد مهندسان را مورد تحلیل قرار دادیم. در تجزیه و تحلیل، دو نوع کار کرد کار را تعریف کردیم. همچنین، به عنوان هزینه واحد  مهندسان ما دو نوع هزینه واحد را تعریف کردیم. به عنوان ویژگی های مربوط به کارایی کار، ما بررسی های مربوط به بهبود روند، بخش کسب و کار و میزان دسترسی مورد نیاز را تحلیل کردیم. به عنوان ویژگی های مربوط به هزینه واحد، ما بررسی های مربوط به بهبود روند، بخش کسب و کار و تاثیر اجتماعی خطاها را تحلیل کردیم. ابتدا، نسبت همبستگی صفات به کارآیی کار و هزینه واحد را نشان دادیم. سپس، هر ویژگی را با استفاده از نمودار جعبه ای تحلیل کردیم. در نتیجه، بخش های کسب و کار مربوط به کارایی و هزینه واحد هستند. نمودارهای جعبه ای برای تخمین تقریبا هزینه تعمیر و نگهداری نرم افزار مفید هستند.

کلید واژه ها : مجموعه داده های سطح شرکت؛ هزینه واحد؛ کارایی کار؛ نسبت همبستگی؛

Analyzing Software Maintenance Cost Based on  Work Efficiency and Unit Cost

Abstract—Software maintenance is an important activity on
the software lifecycle. In this study, we try to establish a
benchmark of software maintenance cost. To establish the
benchmark, factors affecting work efficiency and unit cost should
be clarified, using a dataset collected from various organizations
(cross-company dataset). We used dataset includes 837 data
points collected by Economic Research Association from 2006 to
2016, and analyzed factors affecting work efficiency of software
maintenance and unit cost of engineers. In the analysis, we
defined two types of work efficiency. Also, as unit cost of
engineers, we defined two types of unit cost. As attributes related
to work efficiency, we analyzed address to process improvement,
business sector, and required availability rate. As attributes
related to unit cost, we analyzed address to process improvement,
business sector, and social impact of faults. First, we showed
correlation ratio of attributes to work efficiency and unit cost.
Then, we analyzed each attributes using boxplots. As a result,
business sectors related to both work efficiency and unit cost.
The boxplots are useful to estimate software maintenance cost
roughly.
Keywords—cross-company dataset; unit cost; work efficiency;
correlation ratio;

کد:13336

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی