دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

تخریب فتوکاتالیستی نفتالین با استفاده از نانوفیبرهای کلسینه

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 4281 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :18 صفحه word فونت 14 B nazanin

نکات کلیدی:

-سنتز نانوفیبرهای  دوپه شده با با خواص فتوشیمیایی بسیار خوب.

-بهینه سازی  و کلسینه کردن نانوفیبرها برای افزایش ظرفیت تخریب

-نانوفیبرهای کلسینه شده فعالیت تخریب فتوکاتالیستی بهتری نسبت به نانوفیبرهای دوپه شده با نشان داده اند

-این مطالعه قابلیت استفاده مجدد پایداری نانوفیبرهای  دوپه شده با  را مشخص کرده است .

چکیده

اخیرا، ترکیب نانوذرات اکسید فلزی با پلیمرها به دلیل کاربردهای فراوان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سنتز سبز نانوذرات  دوپه شده با Fe از طریق الکتروریسی با نانوفیبرهای PVA برای کاربرد تخریب فتوکاتالیستی ترکیب شده است. غلظت پلیمر PVA بهینه شده تا فیبرهای یکنواخت بدون دانه حاصل شود. نانوفییرهای  دوپه شده با Fe   با تکنیک های انالیز متعددی شناسایی شده اند.  نتایج خواص فیزیکوشیمیایی خوب با مساحت سطح زیاد، یکنواختی در فیبر با محدوده قطر میانگین 150 تا nm 50-200  به ترتیب برای نانوفیبرهای  دوپه شده با Fe کلسینه نشده و کلسینه شده نشان می دهد. فعالیت فتوکاتالیستی نانوفیبرها با تخریب نفتالین امتحان شد. کارایی برای نانوفیبرهای کلسینه شده و کلسینه نشده بترتیب 96 و %81 مشاهده شد. کارایی قابلیت استفاده مجدد نانوفیبر کلسینه  دوپه شده با Fe به عنوان کاتالیست مطالعه شد. این مطالعات نانوفیبرهای  دوپه شده با Fe را به عنوان یک ماده نویدبخش برای کاربردهای کاتالیستی تایید کرد.

کلمات کلیدی: الکتروریسی، نانوفیبر، کلسینه کردن، نفتالین، تخریب

Photocatalytic degradation of naphthalene using calcined FeeZnO/ PVA nanofibers

ABSTRACT

Recently, the incorporation of metal oxide nanoparticles into polymers has gained great attention owing to their ample of applications. The green mediated synthesis Fe-doped ZnO nanoparticles have been incorporated into PVA nanofibers through electro spinning for the application of photocatalytic degra­dation. The PVA polymer concentration was optimized to obtain uniform fibers without beads. The Fe-doped ZnO nanofibers were characterized by various analyzing techniques. The results show that good physicochemical with high surface area, uniformity in fiber with an average diameter ranges from 150 to 300 and 50e200 nm for un-calcined and calcined Fe-doped ZnO nanofiber respectively. The photocatalytic activity of nanofibers was examined by the degradation of naphthalene. The efficiency was observed 96 and 81% for calcined and un-calcined nanofibers, respectively. The reusable efficacy of Fe-doped ZnO calcined nanofiber as a catalyst was studied. These studies corroborated that the calcined Fe-doped ZnO nanofiber as promising material for catalytic applications.

 

کد:6-13371

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =