توضیحات محصول

دانلود مقاله آمیختگی مناطق کروموزومی در فاز میانی، با اشاره به نقش جابه جا شدگی و پیوند وابسته به تکثیر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۳۱ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۶ صفحه word فونت ۱۱ ۲ Nazanin

آمیختگی مناطق کروموزومی در فاز میانی، با اشاره به نقش جابه جا شدگی و پیوند وابسته به تکثیر

پس از تقسیم غیر مستقیم هسته سلول کروموزومهای پستانداران تقریباازبین میروندتاحدی منجربه اشغا لمناطق متمایز درهسته سلول می‌شوند.مدل‌های فعلی پیشنهادمی‌کنندکه مناطق توسط یک دامنه بین کروماتین غنی ازساختارهسته‌ای حلپذیری ازهم جداشده‌اند، که درآن تنهاتعاملات نادررخ می‌دهدکه می‌تواندازطریق حلقه‌های کروماتین گسترش ‌یافته انجام شوند. درمقابل، شواهداخیرمربوط به تحرک کروماتین و فرکانس بالای جابجاشدگی کروموزومی باسطوح قابل‌توجه ای از کروموزوم همراه است که دارای عواقب مهمی برای عملکردژنوم وثبات هستند.دراینجاماازیک وضوح بالاجدیددر روند پیوندزنی محل استفاده می‌کنیم که نانوساختارکروماتین راحفظ می‌کندتانشان دهدکه مناطق کروموزوم به طورقابل‌توجهی درهسته سلول‌های انسان ظاهرمی‌شوند. درجه بین جفت کروموزوم خاص در لنفوسیتهاانسان بافرکانس جابجایی کروموزوم درهمان نوع سلول ارتباط دارد، که این بدان معناست که شکستندورشته‌ای شکل‌گرفته درداخل نواحی آمیخته شده بیشتراحتمال دارددربازآرایی بین کروموزومی مشارکت داشته باشد.وجودکارخانه‌های رونوشت سازی درمناطق آمیخته شده و اثر اختلال جابه جایی برتعاملات بین کروموزوم‌هانشان می‌دهدکه پیوند بین کروموزومی وابسته به رونویسی ، ساختارکروموزوم رادرسلول‌های پستانداران شکل می‌دهد. این یافته‌هاحاکی ازآن است که ترکیب کروماتین محلی و تکثیر ژن، میزان تعامل کروموزوم‌هاراتحت‌تاثیرقرارمی‌دهدوبرخواص کلی آن‌هاتاثیرمی‌گذاردوعواقب مستقیم برای ثبات ژنوم خاص سلول دارد.

Intermingling of Chromosome Territories in Interphase Suggests Role in Translocations and Transcription-Dependent Associations

Miguel R. Branco, Ana Pombo

MRC Clinical Sciences Centre, Faculty of Medicine, Imperial College London, Hammersmith Hospital Campus, London, United Kingdom

After mitosis, mammalian chromosomes partially decondense to occupy distinct territories in the cell nucleus. Current models propose that territories are separated by an interchromatin domain, rich in soluble nuclear machinery, where only rare interchromosomal interactions can occur via extended chromatin loops. In contrast, recent evidence for chromatin mobility and high frequency of chromosome translocations are consistent with significant levels of chromosome intermingling, with important consequences for genome function and stability. Here we use a novel high-resolution in situ hybridization procedure that preserves chromatin nanostructure to show that chromosome territories intermingle significantly in the nucleus of human cells. The degree of intermingling between specific chromosome pairs in human lymphocytes correlates with the frequency of chromosome translocations in the same cell type, implying that double-strand breaks formed within areas of intermingling are more likely to participate in interchromosomal rearrangements. The presence of transcription factories in regions of intermingling and the effect of transcription impairment on the interactions between chromosomes shows that transcription-dependent interchromosomal associations shape chromosome organization in mammalian cells. These findings suggest that local chromatin conformation and gene transcription influence the extent with which chromosomes interact and affect their overall properties, with direct consequences for cell-type specific genome stability

کد:۱۲۹۷۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله آمیختگی مناطق کروموزومی در فاز میانی، با اشاره به نقش جابه جا شدگی و پیوند وابسته به تکثیر

نظری بدهید

10 − ده =