دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله ابری که اینترنت موبایل را راه اندازی میکند:بررسی معیار خدمات ابر موبایل

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7000 کلمه 9 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:36 صفحه word فونت 14 B Nazanin

ابری که اینترنت موبایل را راه اندازی میکند:بررسی معیار خدمات ابر موبایل

چکیده

برنامه های کاربردی موبایل استقرار زیرساخت ابر و تحویل محتوای خود را به خدمات محاسبات ابری و شبکه های تحویل محتوا برون سپاری میکنند. بررسی نحوه انجام کار این خدمات، که جمعا ارائه دهنده خدمات ابری ( CSP ها) را نشان میدهیم، بروی اپراتورهای شبکه موبایل ( MNOها)، برای درک برخی از محدودیت های کاربردی برنامه های کاربردی امروز موبایل ضروری است. برای این منظور، ما اولین بررسی تجربی پویایی پیچیده بین برنامه های کاربردی، MNO ها و CSP ها را انجام داده ایم. اول، ما از مسیرهای ترافیک برنامه های کاربردی واقعی موبایل استفاده میکنیم که از طریق کمپینگ جمع سپاری جهانی برای شناسایی رایج ترین CSP هایی که امروز اینترنت موبایل را حمایت میکنند، جمع آوری کرده ایم. سپس به بررسی نحوه ارتباط این خدمات با MNO های اصلی اروپایی در سطح توپولوژیکی کرده و عملکرد آنها را بروی شبکه های MNO اروپایی از طریق کمپینگ های اندازه گیری ماهانه بروی بستر تست پهن باند موبایل MNOROE اندازه می کنیم. ما  مشخص کردیم که 6 CSP برتر توسط 85% از برنامه های کاربردی استفاده می شوند و تفاوتهای قابل توجهی در عملکرد آنها را در MNO های مختلف به دلیل ماهیت خدمات آنها، روابط همتا با MNO ها و استراتژیهای استقرار را مشاهده کردیم. ما همچنین دریافتیم که عملکرد CSP در MNO ها تحت تاثیر طول مسیر مازاد ، رومینگ، و حضور جعبه های میانی قرار میگیرد اما تحت تاثیر انتخاب حل کننده DNS قرار نمی گیرد

The Cloud that Runs the Mobile Internet:A Measurement Study of Mobile Cloud Services

Abstract—Mobile applications outsource their cloud infras­tructure deployment and content delivery to cloud computing services and content delivery networks. Studying how these services, which we collectively denote Cloud Service Providers (CSPs), perform over Mobile Network Operators (MNOs) is crucial to understanding some of the performance limitations of today’s mobile apps. To that end, we perform the first empirical study of the complex dynamics between applications, MNOs and CSPs. First, we use real mobile app traffic traces that we gathered through a global crowdsourcing campaign to identify the most prevalent CSPs supporting today’s mobile Internet. Then, we investigate how well these services interconnect with major European MNOs at a topological level, and measure their performance over European MNO networks through a month-long measurement campaign on the MONROE mobile broadband testbed. We discover that the top 6 most prevalent CSPs are used by 85% of apps, and observe significant differences in their performance across different MNOs due to the nature of their services, peering relationships with MNOs, and deployment strategies. We also find that CSP performance in MNOs is affected by inflated path length, roaming, and presence of middleboxes, but not influenced by the choice of DNS resolver

کد:13078

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ابری که اینترنت موبایل را راه اندازی میکند:بررسی معیار خدمات ابر موبایل