فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله اتونوگرافی خودکار در تحقیقات حسابداری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۸۹۸کلمه۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ Arial

مقدمه

اتونوگرافی خودکار در تحقیقات کیفی اجتماعی برجسته است، اما در تحقیقات حسابداری کمتر رایج است، هرچند تأثیر آن زمانی شروع به رشد می کند،که محققان این روش غنی و نوآورانه را تشخیص می دهند. اتونوگرافی باعث می شود که محققان خود را برای تشکیل یک موضوع تحقیق زنده در زمینه اجتماعی حسابداری و محیط اطراف آن آماده سازند. برای محققان حسابداری کیفی، این روش، فرم های جدیدی را برای شناخت و درک تجربه، احساسات و هویت در زمینه اجتماعی حرفه حسابداری یا دانشکده حسابداری یا در ارتباط با ساختار اجتماعی حسابداری ارائه می دهد.

در این فصل، مشخص می شود اتونوگرافی خودکار به عنوان یک فرآیند تحقیق و محصول تحقیق انجام می شود؛ به بررسی مسائل هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی ناشی از چنین رویکردی می پردازد. اشکال مختلفی را که اتونوگرافی خودکار رخ می دهد، مورد بحث قرار می دهد؛ روش های نوشتن هاتونوگرافی ای خودکار را مشخص می کند؛ نشان می دهد که چگونه در تحقیقات حسابداری معاصر مورد استفاده قرار گرفته است؛ برخی از معضلات و تنش های درگیررا ارائه می کند و امکانات آینده آن در تحقیقات حسابداری را ارزیابی میکند.

Autoethnography in accounting research

Introduction

Autoethnography is prominent in qualitative social science research but is relatively less common in accounting research, though its influence is beginning to grow as researchers recognize this rich and innovative methodological approach. Autoethnography enables  the researchers themselves to form a subject of lived inquiry within the social context of accounting and its environs. For qualitative accounting researchers this offers new forms of knowing and understanding experience, emotion and identity in the social context of the accounting profession or accounting academia, or in relation to the social construction of accounting itself.

This chapter outlines what autoethnography is as both a research process and a product of research; explores the ontological, epistemological and methodological issues arising from such an approach; discusses the various forms that autoethnography takes; outlines ways of writing autoethnography; illustrates how it has been used in contemporary accounting research; discusses some of the dilemmas and tensions involved; and evaluates its future possibilities in accounting research

کد:۱۲۶۵۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

18 − 5 =