فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی و ارتباط میان شیوه های تعاملی و تشخیصی بوسیله کنترل های کارکرد سازمانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۲۱۱ کلمه ۱۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

مقاله قعلی به بررسی اثر تعدیل از چرخه زندگی سازمانی OLC)) بوسیله کنترل های سازمانی می پردازد .چرخه زندگی سازمانی OLC)) به تجزیه و تحلیل مراحل تولد، رشد، بلوغ می پردازد .داده ها بوسیله یک نمونه تصادفی از میان ۳۴۳ مدیر در واحدهای کسب و کار و به وسیله پرسشنامه درسی انجام شده است . نتایج مشخص میکند که رویکرد تعاملی در رابطه با کارکرد سازمانی می باشد .بلوغ دارای ارتباط مثبت با کارکرد سازمانی می باشد مطالعه با ارائه شیوه تعاملی مناسب برای کسب و کا ر به سیستم مدیریت و OLC کمک می کند .

  • مقدمه :

در حالیکه یکم بدنه قابل توجهی  ازسیستم کنترل مدیریت MCA)  ) درتحقیقات قبلی در مورد ویژگی ها و اهمیت کنترل نسبی آمده است،  تاثیر کمتری بر روی بررسی شیوه ای که در کنترل  استفاده می شود داشته است (ابرنتی وهمکاران در سال ۲۰۱۰ و فریرا در سال ۲۰۰۹ ) در ارزیابی تاثیر  برعملکرد نظریه احتمالی نشان می دهد که برای رسیدن به تناسب بین سازمانها باید هماهنگی ایجاد شود. (اگویتا ۱۹۸۵ ،اسمیت ۱۹۹۷ ) . نظریات دانشمندان نشان می  دهد  که بین شکاف بین تحقیقات  قبلی و  تحقیقات مشابه وجود دارد ( اون دون ۱۹۸۵) . ون دون معتقد است برای درک بهتر، متغیر ها باید به طور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بنابراین گفته،اسمیت معتقداست که MCS به عنوان یک متغیر احتمالی  در نظر گرفته شده وبررسی می شود.  مراحل OLC  مراحل مختلف توسعه و بخش جدایی ناپذیر روابط مشخص با در نظر گرفتن متغیر های مشروط است.(میلروفریزن سال ۱۹۸۴ ) توسعه مراحل  سازمانی به مراحل مختلف تقسيم مي شود. اين ۴ متغير عبارتنداز : وضعيت سازماني ، استراتژي، ساختار و سبك تصميم گيري. این مراحل توسعه نشاندار است وشامل رشد، بلوغ و…… می باشد.

Abstract

This study examines the moderating effect of organisational life cycle (OLC) stages on the association between the approach to using controls (interactive versus diagnostic) with organisational performance. Analysis is conducted in respect to Miller and Friesen’s (1984) organisational life cycle (OLC) stages (birth, growth, maturity, and revival). Data were collected by a survey questionnaire from a random sample of 343 General Managers in Australian manufacturing business units. The results indicate that the interactive approach was positively (negatively) associated with organisational performance in the growth (revival) stage. The use of the diagnostic approach was positively (negatively) associated with organisational performance in the revival (maturity) stage. The study contributes to the literature linking management control systems and OLC stages by providing knowledge regarding the suitability of interactive and diagnostic approaches to using controls for business units within specific OLC stages.

fr187:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

شانزده − نه =