توضیحات محصول

دانلود مقاله اثر سطح کروموزوم های هسته بر چندین مشخصه دانه های گیاه سویا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۹۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

اثر سطح کروموزوم های هسته بر چندین مشخصه دانه های گیاه سویا

مجموعه پلویید ها شامل گیاهان هاپلوئید، دیپلویید تریپلوئید، تتراپلوئید و پنتاپلوئیدی در میان پروبیوتیکهای تک سلولی آغازین و پلیمبرانی سویا (Glycine max (L.) Menill) از جنس نر عقیم سویا تشخیص داده شد. سطح پلوییدی به طور مثبت با طول سلول محافظ، تعداد کلروپلاست در هر سلول محافظ، عرض کاسبرگ به نسبت طول به نسبت طول و نسبت طول و اندازه گل؛ و به طور منفی با فرکانس روزنی و تعداد میانگره ها همبسته است. تاثیر سطح پلوئیدی برای تمامی مشخصه های مورد بررسی قابل توجه بوده است. تمامی این ویژگی ها به صورت خطی با سطح پلوئیدی ، و با ضرایب تعیین از محدوده ۵۴/۰ تا ۹۴/۰ پاسخ داده شده اند. طول سلول محافظ و تعداد کلروپلاست ها برای هر سلول محافظ به نظر می رسد که شاخص خوبی از سطح پلوئیدی باشد.

INFLUENCE OF PLOIDY LEVEL ON SEVERAL PLANT CHARACTERISTICS IN SOYBEANS

W.D.BEVERSDORF

Crop Science Department, University ofGuelph, Guelph, Ontario NIG 2W1. Received 1 Mar. 1979, accepted 4 May 1979

Beversdorf,   W.   D.    ۱۹۷۹٫    Influence   of  ploidy   level   on   several   plant characteristics in soybeans.    Can. J. Plant Sci. 59: 945-948.

A ploidy series including haploid, diploid, triploid, tetraploid and pentaploid plants were identified among mono-embryonic and polyembryonic progeny of male-sterile (msJmSi) soybeans (Glycine max (L.) Merrill). Ploidy level was positively correlated with guard cell length, number of chloroplasts per guard cell, leaflet width to length ratio and flower size; and negatively correlated with stomatal frequency and number of internodes. The influence of ploidy level was significant for all characteristics examined. All of these characteristics responded linearly with ploidy level, with coefficients of determination ranging from 0.54 to 0.94. Guard cell length and number of chloroplasts per guard cell appeared to be excellent indicators of ploidy level

کد:۱۲۹۶۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اثر سطح کروموزوم های هسته بر چندین مشخصه دانه های گیاه سویا

 

 

 

نظری بدهید

5 × چهار =