توضیحات محصول

دانلود مقاله ارتباط بین تعادل وضعی و تعادل بدنی در کودکان و نوجوانان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۰۰۰ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

ارتباط بین تعادل وضعی و تعادل بدنی در کودکان و نوجوانان

چکیده:          

(هدف) این تحقیق ارتباط احتمالی بین خمیدگی و نوسان وضعی و پارامترهای حالت بدن را در کودکان و نوجوانان با تمرکز خاص بر ضعف حالت بدن بررسی کرد. (آزمودنی ها و روش ها) ۳۰۸ کودک و نوجوان سالم (۱۲۴ دختر، ۱۸۴ پسر، ۲٫۵±۱۲٫۳ سال) در این تحقیق شرکت کردند. پارامترهای حالت و وضعیت بدن (شاخص حالت، جلوآمدگی سر، شیب تنه) بر اساس عکسهای حالت و وضعیت در صفحه ساژیتال یا درز پیکانی تعیین شدند. نوسان و خمیدگی وضعی در ۲۰ ثانیه بر روی یک صفحه نیرو برآورد شد. ضرایب همبستگی حاصل ضرب-گشتاور پیرسون بین پارامترهای حالت و تن سنجی و طول مسیر خمیدگی و نوسان (SPL) و نیز ضریب تعیین R2 محاسبه شدند. (نتایج) یک رابطه ضعیف اما عمده و معنادار بین شاخص توده بدن و سن آزمودنی های تست و SPL وجود دارد. هیچ ارتباط معنادار آماری بین پارامترهای حالت بدن و SPL وجود ندارد. کودکان و نوجوانانی که ضعف حالت و وضعیت بدن دارند، SPL متغیری نشان نمی دهند. (نتیجه گیری) بنابراین، درمان حالت و وضعیت ضعیف بدن باید جدا از مقیاس های درمانی برای بهبود مهارتهای تعادل در نظر گرفته شوند.

کلمات کلیدی:

تعادل، حالت یا وضعیت، نوجوانی.

Interrelationship between postural balance and
body posture in children and adolescents
Abstract.
[Purpose] This study examined possible interrelationships between postural sway and posture param
eters in children and adolescents with a particular focus on posture weakness. [Subjects and Methods] 308 healthy
children and adolescents (124 girls, 184 boys, aged 12.3 ± ۲٫۵
years) participated in the study. Posture parameters
(posture index, head protrusion, trunk inclination) were determined based on posture photos in the sagittal plane.
Postural sway was measured during 20 seconds on a force plate. The Pearson’s product-moment correlation coef
ficients between the anthropometric and posture parameters and the sway path length (SPL) were calculated, as well
as the coefficient of determination R
۲
. [Results] There is a weak but significant correlation between age or body
mass index of the test subjects and the SPL. There is no statistically significant correlation between posture param
eters and the SPL. Children and adolescents with posture weakness do not exhibit a changed SPL. [Conclusion]
Therefore, therapy of poor posture must be considered separately from therapeutic measures for the improvement
of balance skills.
Key words: Balance, Posture, Adolescence
کد:kh143
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله ارتباط بین تعادل وضعی و تعادل بدنی در کودکان و نوجوانان

نظری بدهید

سیزده + دو =