توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی محاسباتی کارآیی شکنندگی بوسیله حالت حدی الاستیک معادل و بیزین آپدیت شده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۸۸۹کلمه ۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

 معمولا پاسخ لرزه ای اولیه ساختار ها مثل ساختمان ها و سیستم های ثانویه مانند لوله ها از راه تجزیه و تحلیل جداگانه ارزیابی می شود. برخی از مطالعات مشخص کرده است که این دو سیستم از راه شیوه های مختلف (تعامل جرمی، خنثی کردن غیر کلاسیک، فازبندی و غیره) با هم در ارتباط هستند. تجزیه و تحلیل سیستم متصل نه تنها منطقی است، بلکه محافظه کاری بیش از اندازه ای را که در آن وجود دارد حذف می کند. در نتیجه ارزیابی های ضعف برمبنای تجزیه و تحلیل جدا نیز نادرست است و آنالیز های مربوط به هم باید در چنین ارزیابی هایی انجام شود. با این وجود، آنالیزهای غیر خطی چنین سیستم های پیچیده ایی به ویژه در زمینه ارزیابی شکنندگی، که نیازمند تعداد قابل توجهی آنالیز غیر خطی است غلط محاسبه می شود. Gupta و (۲۰۱۷) Tadinada معادل مفهوم الاستیک محدود را درسمت کاهش تلاش محاسباتی مورد نیاز در این ارزیابی ها ارائه دادند و در عین حال ضعف لرزه ای با دقت کافی را ارزیابی کردند. این مقاله تعدادی از محدودیت ها تجربه شده در استفاده از معادله حالت محدودیت مطرح شده را مطرح می کند و افزایش ارزش را مشخص میکند. نقش جدید این مطالعه بر محاسبه اثر غیر مشخص خصوصیات غیرخطی و تأثیر خنثی سازی غیر کلاسیک تمرکز میکند. بر خلاف فرمول پیشنهادی اصلی ، فرمول پیشنهادی همچنین تنوع نامتقارن معادل حالت محدود را با نسبت نرخ تنظیم درنظر دارد. افزون بر این، روش بیزین در شیوه های پیشنهادی برای افزایش دقت شکنندگی لرزه ای در سیستم های اولیه و ثانویه تنظیم شده یا تقریبا تنظیم شده ترکیب شده است. مثال های عددی برای نشان دادن اینکه شکل اصلاح شده دقت را در هر دو سیستم های تنظیم شده و تنظیم نشده بهبود می بخشد، استفاده شده است. در مجموع، روش پیشنهادی یک چارچوب کارآمد برای ارزیابی ضعف لرزه ای و ارزیابی ریسک برای سیستم های متصل شده را فراهم می کند.

معرفی

در ارزیابی احتمالی خطر لرزه ای، قابلیت اطمینان سازه ها، سیستم ها و اجزای سازه ها نیاز به برآورد منحنی های شکننده ای دارد که احتمال شکست را برای یک پارامتر شدت لرزه ای معین مانند شتاب زمین (PGA)، شتاب طیفی (SA)، شدت آریاس، (Mw)، و غیره می دهد. شرح مفصلی درمورد آنالیزهای ضعف سیستم های ساختاری پیچیده را می توان در Casciati و Faravelli یافت ]۲[توسعه منحنی ضعف لرزه ای مناسب اغلب به مقادیر زیادی از داده ها از هر آزمایشگاهی نیاز دارد.برآورد ضعف برای تجهیزات و سیستم های لوله کشی در تاسیسات صنعتی حساس مانند بیمارستان ها، مراکز داده، تجهیزات شیمیایی سمی و نیروگاه های هسته ای چنین پیچیدگی ای را نشان می دهد.  پاسخ لرزه ای چنین سیستم های ثانویه ایی بستگی به تعامل آنها با سیستم اولیه (ساختمان ها) که از آنها حمایت می کند، دارد. از لحاظ تاریخی، آنالیز لرزه ای تجهیزات و سیستم های لوله کشی با جدا کردن آنها از ساختار اولیه انجام می شود. ساختار اولیه برای به دست آوردن حرکات کف زمین آنالیز می شوند. سپس این حرکات کف زمین به عنوان یک ورودی در مدل جدا مدل سیستم ثانویه استفاده می شود. چنین آنالیزهای جدا ازهم متداول پاسخ های نادرستی را می دهد که به طور کلی بیش از حد محافظه کارانه هستند]۳،۴[ .

Abstract

Conventionally, the seismic response of primary structures such as buildings and secondary systems such as piping is evaluated through uncoupled analyses. Many studies have illustrated that the two systems interact in many different ways (mass interaction, non-classical damping, phasing, etc.). An analysis of the coupled system is not only rational but also eliminates the excessive conservatism that exists in an uncoupled analysis. Consequently, fragility assessments based on uncoupled analysis are also incorrect and a coupled analysis must be conducted in such evaluations. However, nonlinear analyses of such complex systems particularly in the context of fragility assessment, which requires a large number of nonlinear analyses, becomes computationally prohibitive. Tadinada and Gupta (2017) presented an equivalent elastic limit state concept with an intent to reduce the computational effort needed in these assessments and yet evaluate the seismic fragility with sufficient accuracy. This paper outlines some of the limitations that have been experienced in the use of originally proposed equivalent limit-state formulation and presents valuable enhancements. The novel contribution of this study is focused on accounting for the effect of uncertainty in nonlinear characteristics and the effect of non-classical damping. Unlike the originally proposed formulation, the proposed formulation also considers the asymmetric variation of the equivalent limit state with respect to tuning ratio. Furthermore, a Bayesian approach is incorporated into the proposed methodology for increasing the accuracy of seismic fragilities in the case of tuned or nearly tuned primary-secondary systems. Numerical examples are used to illustrate that the modified form improves the accuracy for both the tuned and the detuned systems. In summary, the proposed approach provides an efficient framework of seismic fragility assessment and risk evaluation for coupled systems.

fr118:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

5 × دو =