توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی نشت سه روش مختلف پر کردن کانال ریشه با استفاده  از روش های ارزیابی الکتروشیمیایی و ارزیابی نفوذ رنگ

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۲۰۰ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۷ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

ارزیابی نشت سه روش مختلف پر کردن کانال ریشه با استفاده  از روش های ارزیابی الکتروشیمیایی و ارزیابی نفوذ رنگ

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه توانایی سیل کنندگی آپیکال سه روش پر کردن مختلف با استفاده از ارزیابی الکتروشیمیایی و ارزیابی نفوذ رنگ بود. ۱۳۲ دندان قدامی فک بالا بطور تصادفی به ۶ گروه تقسیم شدند. ۲۰ دندان در هر گروه وجود داشت. دندان ها مطابق زیر پر شدند: گروه۱ و گروه ۴ با ترمافیل، گروه ۲ و گروه ۵ با سیستم B و گروه ۳ و گروه ۶ با تراکم جانبی سرد(CLC). نشت آپیکال در این گروهها با استفاده از یک روش الکتروشیمیایی برای گروههای ۱و۲و۳ و یک روش نفوذ رنگ برای گروههای ۴و ۵و ۶ ارزیابی شد. در این دو روش، کمترین مقدار نشت برای گروههای ترمافیل و بیشترین برای گروههای CLC مشاهده شد. تفاوت بین ترمافیل و CLC بطور مشخص معنی دار بود (P<0.05). در هردو گروه، پر کردن به روش سیستم B نشت متوسطی نشان داد و تفاوت مشخصی با گروههای ترمافیل و CLC نداشت.

Leakage evaluation of three different root canal obturation techniques using electrochemical evaluation and dye penetration evaluation methods

 

 

Abstract

The aim of this study was to compare the apical sealing ability of three different obturation techniques using an electrochemical evaluation and evaluating dye penetration. One hundred and thirty-two maxillary anterior teeth were ran­domly divided into six groups. There were 20 teeth in each group. The teeth were obturated as follows: Groups 1 and 4 with Thermafil, Groups 2 and 5 with System B, and Groups 3 and 6 with cold lateral condensation (CLC). The apical leakage in these groups was evaluated using an electrochemical method for Groups 1, 2, 3 and a dye penetration method for Groups 4, 5 and 6. In both methods, the lowest mean leakage values were observed for Thermafil and the highest were observed for the CLC groups. The difference between Thermafil and CLC was statistically significant (P < 0.05). In both groups, System B fillings showed moderate leakage and the difference was not significant with Thermafil and CLC groups.

Keywords:

apical leakage, dye penetration, electrochemical evaluation, root canal obturation

کد:۱۲۹۶۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ارزیابی نشت سه روش مختلف پر کردن کانال ریشه با استفاده از روش های ارزیابی الکتروشیمیایی و ارزیابی نفوذ رنگ

نظری بدهید

2 × 5 =