فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله اصلاح ذهنیت به دست آمده از کشور مقصد هنگام مواجه شدن با بحران: بازاریابی گردشگری در آفریقا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۵۱۱کلمه۲۲صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

در این تحقیق، استراتژی های رسانه ای مورد استفاده توسط کشورهای منطقه  در صحرای آفریقا (SSA) به منظور ارائه ی راهکارهایی  که در طول و پس از بحران، باید به کار گرفته شوند و همچنین  جذب گردشگری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر با فقدان  مطالعات دانشگاهی  که به بررسی  بازاریابی و نام تجاری هدف در SSAپرداخته اند مواجه هستیم.چند مطالعه که دررابطه با  این موضوع صورت گرفته اند  در درجه اول بر روی یک مورد متمرکز شده اند ، به جای بررسی مدل های مختلف  به نظریه هایی پرداخته شده  که متعلق به زمینه های مورد نیاز برای رسیدن به هدف هستند. بنابراین، ما به دنبال تجزیه و تحلیل  انواع مطالعات موردی برای جستجوی راهکارهای مشترک در میان SSA ملت ها و چارچوب مفهومی مورد استفاده در این تحقیق، بودیم. در “مدل چند مرحله ای برای تغییر بحران” مطالعه بر اساس تحلیل محتوای کیفی گزارش های خبری، مصاحبه های مطبوعاتی،کمپین ها و سایر طرح های بازاریابی صورت گرفته است. این موارد  نشات گرفته از   سه منبع  مهم بین سال های ۲۰۰۸ و  ۲۰۱۵بوده اند:

وب سایت های رسمی و صفحات رسانه های اجتماعی ناشی از تبلیغات و بنرهای  ملی گردشگری کشورهای SSA، اخبار، گزارش هایی در مورد کشورهای آفریقایی منتشر شده در سه رسانه اصلی بین المللی و گزارش های جهانی و  وب سایت اخبار گردشگری مشاهده شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که درSSA بازاریابان و سیاست گذاران از سه گروه  استراتژی  استفاده می کنند و   اهداف خود را در حین و پس از بحران گردشگری ارتقا میدهند: (۱) استراتژی های متمرکز بر منبع (همکاری رسانه ها و روابط رسانه ای، تهدیدات فیزیکی / اقتصادی و انسداد رسانه ها و استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع جایگزین)، (۲) استراتژی های متمرکز بر پیام (نادیده گرفتن بحران، تصدیق تصویر منفی، مقیاس کاهش بحران،  پیام های متناقض، ارتباط با مارک های شناخته شده و افراد مشهور، مقابله با بحران و تعهدات به دارایی) و (۳) استراتژی های متمرکز بر مخاطبان (وطن پرستی ودیدگاههای  شخصی /میراث ملی و تغییر هدف مخاطبان ). ما این موضوع  را کشف کردیم که علیرغم تفاوت بین کشورها، بازاریابان در این منطقه استراتژی های مشابهی را برای مبارزه با بحران ها جهت  اصلاح راهکارهای هدف،در نظر گرفته اند.

Destination image repair while combatting crises: tourism marketing in Africa

Abstract

The current study analyzes the media strategies used by Sub- Saharan African (SSA) countries to repair their destination image during and after crisis, and attract international tourism. There has been to date a dearth of academic studies that looked at the marketing and branding of destinations in SSA. The few studies that have appeared on this topic focused primarily on a  single  case  study, rather than examining various models and theories that belong to the field of image repair. We, therefore, sought to analyze a variety of case studies to look for common strategies among SSA nations. The conceptual framework used in this research was the ‘multi-step model for altering place image.’ The study was based on qualitative content analyses of news reports, press interviews, campaigns and other marketing initiatives. These  items  were  located in three sources between the years 2008 and 2015: official websites and social media pages of the national tourism boards of SSA countries, news, reports about African countries published in three main international media outlets and reports in a global tourism news website.The study’s conclusions show that SSA marketers and policy-makers used three groups of strategies to promote their destinations during and after tourism crises: (1) source-focused strategies (media cooperation and media relations, physical/economic threats and media blockage, and internet use as an alternative source), (2) message-focused strategies (ignoring the crisis, negative image acknowledgement, scale of crisis reduction, counter-message delivery, association with well-known brands and celebrities, tackling the crisis and the spin of liabilities into assets), and (3) audience-focused strategies (patriotism and personal/ national heritage, and target audience change). We discovered that despite the differences among the countries, marketers in this area have adopted similar strategies to combat crises in order to repair destination images

کد:۱۲۶۵۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

پانزده − دوازده =