توضیحات محصول

دانلود مقاله اصلاح مطالبات فاضلاب برای کنترل آلودگی آب در صنعت روغن نخل خام مالزی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۴۰۰ کلمه ۱۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰ ٌفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

اصلاح مطالبات فاضلاب برای کنترل آلودگی آب در صنعت روغن نخل خام مالزی

چکیده

این مطالعه به بررسی هزینه های ناشی از کارخانجات روغن نخل مالزی (POM) برای رسیدن به سطوح استاندارد می پردازد. تعدادی از مطالعات در کارخانجات روغن نخل مالزی انجام شده است؛ با این حال، هیچ کدام به هزینه نهایی کاهش (MAC) از طریق تخمین تابع کل هزینه نرسیده اند. به طور خاص، با توجه به تورم، هزینه های مربوط به پساب و میزان پساب مشخص شده در دو دهه گذشته تجدید نظر نشده است. علاوه بر این، تاجاییکه ما میدانیم، هیچ مطالعه ای به مقایسه  MAC با کارخانجات دارای دو روش مختلف دفع، یعنی جریان آب و زمین، نپرداخته است. نتایج ما نشان می دهد که برای اجبار POM ها برای پاسخگویی به استاندارد، هزینه پساب باید بالاتر ، برابر با MAC باشد. در حالی که نتایج نشان می دهند که وجود صرفه جویی مقیاس در فعالیت های کاهش تولید، هزینه مربوط به پساب را برابر با MAC تنظیم  می کند که این کار ممکن است کارخانجات را تشویق کند تا آلودگی آب خود را کاهش دهند.

Effluent charge reform for controlling water pollution in the Malaysian crude palm oil industry

ABSTRACT. This study analyzes the costs borne by Malaysian palm oil mills (POMs) in order to reach standard levels. A number of studies have been conducted on Malaysian palm oil mills; however, none has obtained the marginal abatement cost (MAC) through an estimated total cost function. More particularly, as far as inflation is concerned, the effluent-related fee and effluent charge specified have not been revised within the past two decades. In addition, to our knowledge, there has not been any study comparing MAC to the mills of the two different methods of disposal, namely watercourse and on land. Our results show that, to force POMs to meet the standard, the effluent charge must be set higher, equaling the MAC. While the results show the existence of economies of scale in abatement activity, setting the effluent-related fee equal to the MAC may encourage mills to further abate their water pollution

کد:۱۲۹۲۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اصلاح مطالبات فاضلاب برای کنترل آلودگی آب در صنعت روغن نخل خام مالزی

نظری بدهید

12 + پانزده =