توضیحات محصول

دانلود مقاله اطلاعات نا متقارن و سود با توجه به بیمه محصولات

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۵۱۳ کلمه ۲۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۲ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin+ Regular

اطلاعات نا متقارن و سود با توجه به بیمه محصولات

چکیده

بازده مازاد برای تولیدکنندگان، توسط شرکت فدرال بیمه محصولات،بیمه می شود که این بازده مازادمی تواند با توجه به اطلاعات نامتقارن یا از طریق طرح برنامه های بیمه آنها، افزایش یابد. با استفاده از اطلاعات قرارداد بیمه محصولات در واحد سطح برای محصولات عمده مانند ذرت، سویا، و گندم در پنج منطقه رو به رشد، ما شواهدی را یافتیم که در آن تولیدکنندگان در اغلب مناطق، ممکن است با انتخاب واحد اختیاری، پوشش دادن خرید، یا با استفاده از بازده انتقالی برای شرکت کردن در برنامه فدرال بیمه محصولات، سود کنند. همچنین شواهدی را یافتیم که در آن مزایا با ناهمگنی یا غیریکنواختی منابع زمین، افزایش می یابند. با این حال نتایج، فرضیه ای را که در آن تولیدکنندگان با انتخاب بیمه درآمد،سود می برند را حمایت نمی کنند و همچنین سطح بالای “عدم صلاحیت” دولترا در طرح و مدیریت سیستم بیمه محصولات نیز تایید نمی کنند.

کلمات کلیدی: پوشش خرید، بیمه محصول، بیمه درآمد، رفتارهای فرصت طلبانه، بازده انتقالی، نوع واحد

Submitted Article

Asymmetric Information and Profit Taking in Crop Insurance

Cory G. Walters*, C. Richard Shumway, Hayley H. Chouinard, and Philip R. Wandschneider

Cory G. Walters is an assistant professor in Agricultural Economics at the University of Nebraska. C. Richard Shumway is a Regents Professor, Hayley H. Chouinard is an associate professor, and Philip R. Wandschneider is a professor, all in the School of Economic Sciences at Washington State University.

Abstract   Excess returns to producers insured by the Federal Crop Insurance                                      

Corporation can arise due to asymmetric information or from the design of the
insurance programs themselves. Using unique, unit-level crop insurance contract
data for major crops such as corn, soybeans, and wheat in five growing regions, we
find evidence that producers in most regions may profit by selecting optional units,
buy-up coverage, or by using transitional yields to participate in the federal crop in­
surance program. We also find evidence that advantages increase with land resource
heterogeneity. However, the results do not support hypotheses that producers profit
by selecting revenue insurance, nor that high levels of government “incompetence”                            
|

exist in the design and administration of the crop insurance system.

Key words:    Buy-up coverage, crop insurance, revenue insurance, oppor-

tunistic behavior, transitional yields, unit type.

JEL code:   Q18.

کد:۹۸۶۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

3 + دو =