توضیحات محصول

دانلود مقاله افزونگی بهینه شبکه های توزیع شعاعی با معیارهای قابلیت اعتماد و عدم اطمینان اطلاعاتی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۰۹۶کلمه ۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده – این مدل بر اساس معیارهای سودآوری و عدم اطمینان اطلاعاتی استوار است. مدل ایجاد شده دارای تفاوت اساسی با مدل های کلاسیک اقتصادی است. در این طرح پیشنهاد شده است که از اصطلاحات ریاضی تعیین آنتروپی برای اطلاعات دو حالت در سیستم استفاده شود: محدودیت های عملی و غیر عملی. در واقع،  این عبارات محدودیت هایی هستند که در اجرا تحمیل می شود که یک شبکه شعاعی بهینه با افزونگی ایجاد کند. این حالت ها مانند همه عناصر رزرو شده که مشابه همدیگر هستند، ساخته شده است؛ یعنی عملکرد مشابهی دارند. مثال داده شده نشان می دهد که چگونه محاسبه آنتروپی اطلاعات در جایی که محدودیت برای حل مسئله وجود دارد، به کار می رود و همچنین در امکان کاربرد احتمال ها و مقادیر عددی برای تعیین آنتروپی اطلاعات ثابت شده است.

  1. مقدمه

در عمل از طراحی شبکه توزیع برای افزایش سطح قابلیت اطمینان استفاده می کنیم. در عین حال، محاسبه افزونگی نیاز به افزایش جریان نقدی دارد که تمایل به دستیابی به درجه بالایی از قابلیت اطمینان را محدود می کند. بنابراین توزیع بهینه جریان نقدی با حفظ قابلیت اطمینان شبکه ضروری است [۱].

با توجه به این که چگونگی یافتن تعداد بهینه عناصر افزونگی ، درباره دو معیار صحبت می کنیم: بهره وری هزینه و قابلیت اطمینان [۲]. در واقع اهمیت این معیارها غیر قابل انکار است. با این حال، محاسبه بهره وری هزینه در مسئله بهینه سازی بسیار ضعیف است [۳]. به عنوان مثال، قابلیت اطمینان ساختاری از طریق  ویژگی احتمالی یک شبکه یا از طریق الزامات استاندارد بیان شده است که در آن محاسبه در مدل های بهینه سازی پیچیده است.  این ممکن است باعث غلبه بر مشکلات شود، اما بر اساس برخی مفروضات صورت می گیرد. نویسندگان فهرست مقالات [۴-۷] را منتشر کرده اند، که در آن ارزیابی قابلیت اطمینان ساختاری سیستم فنی با محاسبه آنتروپی اطلاعات امکان پذیر است [۸، ۹]. بنابراین، ما قصد داریم راه حل را بر اساس مشکل بهینه سازی ساخته شده از مدل ریاضی جستجو کنیم، که در آن ضریب اطمینان هزینه و معیارهای عدم اطمینان اطلاعاتی باید با هم انطباق داشته باشد، که این حالت منعکس کننده یک مرتبه از قابلیت اطمینان شبکه توزیع می شود.

Optimal Redundancy of Radial Distribution Networks by Criteria of Reliability and Information Uncertainty

Abstract—The model is based on the criteria of cost- effectiveness and information uncertainty. The created model has a fundamental difference from the current classical economic- mathematical models. It is proposed to use the mathematical expressions of the information entropy determination of two states of the system: operable and non-operable as the constraints. These expressions are the constraints imposed in the task that creates an optimal radial network with redundancy. Expressions are constructed as all the elements reserving each other are similar, i.e. they have the same performance. The given example shows how to calculate the information entropy where a constraint is a problem solution, as well as the possibility of both applications of probabilities and numerical values for the information entropy determination is proved.

  1. INTRODUCTION

In practice of distribution network designing in order to increase the reliability level, we use the redundant of similar elements. At the same time, the redundancy account requires to increase cash flow that constrains the desire to achieve a high degree of object reliability. Therefore, it is necessary to distribute cash optimally while preserving the required network reliability [1].

Touching upon the problem how to find an optimal number of the redundancy elements, we are talking about two criteria: cost-efficiency and reliability [2]. The importance of these criteria is actually indisputable. However, the cost-efficiency account in the optimization problem is poorly formalized [3]. For example, the structural reliability is expressed through probabilistic feature of a network or through standard requirements where the account in optimization models is complicated. It is possible to overcome these difficulties, but according to some assumptions. The authors have published the list of papers [4-7], where the evaluation of the structural reliability of the technical system is possible through the calculation of information entropy [8, 9]. Therefore, we are going to search the solution based on constructed optimization problem of the mathematical model, where cost-efficiency and information uncertainty criteria must be complied, which reflect a degree of distribution network reliability

کد:۱۲۴۷۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

افزونگی بهینه شبکه های توزیع شعاعی با معیارهای قابلیت اعتماد و عدم اطمینان اطلاعاتی

نظری بدهید

سیزده − 12 =