توضیحات محصول

دانلود مقاله انالیز تجربی و تئوری انرژی و اکسرژی برای سیستم نمک زدایی خورشیدی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۱۲۴کلمه۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ Arial

نکات

  • مدل ارائه شده در اینجا یک سیستم نمک زدایی خورشیدی را  به خوبی پیش بینی می کند
  • کارایی زیاد اکسرژی برای سیستم نمک زدایی خورشیدی مشاهده شده است.
  • کارایی کلی اکسرژی با  افزایش طول  برج رطوبت دهی کاهش یافته است
  • بیشتر از یک مقدار معین  برای طول برج،  کاهش بیشتر در کارایی اکسرژی وجود ندارد.
  • کارایی اکسرژی با کاهش دمای هوای ورودی، و افزایش قطر برج  افزایش می یابد.

چکیده

این مطالعه  انالیز تجربی و تئوری انرژی و اکسرژی را  برای سیستم نمک زدایی خورشیدی  متشکل از  جمع کننده خورشیدی و  یک برج رطوبت دهی نشان می دهد.  مدل ریاضی  توسعه داده شده  ویژگی های آب و هوا در  کالکتور و  برج رطوبت  دهی را پیش بینی کرده است.  مدل  در برابر داده اندازه گرفته شده برای دمای هوا،  دمای آب، و رطوبت  هوا بررسی شده است.  نتایج کارایی اکسرژی سیستم خورشیدی را  نشان می دهد. کارایی اکسرژی کلی با کاهش طول برج رطوبت  دهی، کاهش  دمای هوای ورودی، و  افزایش قطر برج  افزایش می یابد.

کلمات کلیدی : نمک زدایی خورشیدی، اکسرژی، کالکتور، رطوبت  دهی، مدلسازی ریاضی

Experimental and theoretical energy and exergy analysis for a solar desalination system

H I G H L I G H T S

  • The model presented here well predicts the predictions of a solar desalination
  • Large exergy efficiency is observed for the solar desalination
  • The overall exergy efficiency is decreased with an increasing length of the humidification
  • Higher than a certain value for length tower, there is no further decrease in exergy effi
  • Exergy efficiency increases by decreasing inlet air temperature, and increasing tower

a b s t r a c t

This study presents an experimental and theoretical energy and exergy analysis for a solar desalination system consisting of a solar collector and a humidification tower. A mathematical model is developed and the air and water characteristics across the collector and the humidification tower are predicted. The model is verified against measured data for air temperature, water temperature, and air humidity. The results indicate the high exergy efficiency of the solar desalination system. The overall exergy efficiency increases by a decrease in humid- ification tower length, a decrease in inlet air temperature, and an increase in tower diameter

کد:۱-۱۳۰۰۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

ده − هفت =