توضیحات محصول

دانلود مقاله انتخاب تامین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با شماره های D توسعه یافته

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۰۰۰ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۵ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

انتخاب تامین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با شماره های D توسعه یافته

انتخاب تامین کننده یک مسئله مهم در مدیریت زنجیره تامین (SCM) است و اساسا یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است. انتخاب تامین کننده تا حد زیادی به ارزیابی کارشناسان بستگی دارد. در فرایند آن، ناگزیر شامل انواع مختلف عدم اطمینان مانند نادرستی، فازی سازی و ناتمام بودن ناشی از عدم توانایی قضاوت ذهنی انسان است. با این حال، روش های موجود نمیتوانند به طور مناسب این نوع عدم اطمینان را مدیریت کنند. در این مقاله، بر اساس یک نمایش جدید موثر و قابل اجرا از اطلاعات نامشخص، به نام شماره D، یک روش D-AHP برای مسئله انتخاب تامین کننده پیشنهاد شده است که روش فرایند  تحلیل سلسله مراتبی (AHP) کلاسیک را گسترش می دهد. در روش پیشنهادی،رابه ترجیح فازی توسعه یافته شماره های D برای نشان دادن ماتریس تصمیم گیری مقایسه های دوگانه که توسط متخصصان ارائه شده، قرار گرفته است. برای نشان دادن اثربخشی روش پیشنهادی، یک مثال نشان داده شده است.

Supplier selection using AHP methodology extended by D numbers

Xinyang Denga,1, Yong Hub,1, Yong Dengac‘*, Sankaran Mahadevanc

aSchool of Computer and Information Science, Southwest University, Chongqing 400715, China

bInstitute of Business Intelligence and Knowledge Discovery, Guangdong University of Foreign Studies, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510006, China

cDepartment of Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Vanderbilt University, Nashville, TN

۳۷۲۳۵, USA

ABSTRACT

Supplier selection is an important issue in supply chain management (SCM), and essentially is a multi-criteria decision-making problem. Supplier selection highly depends on experts’ assessments. In the process of that, it inevitably involves various types of uncertainty such as imprecision, fuzziness and incompleteness due to the inability of human being’s subjective judgment. However, the existing methods cannot adequately handle these types of uncertainties. In this paper, based on a new effective and feasible representation of uncertain information, called D numbers, a D-AHP method is proposed for the supplier selection problem, which extends the classical analytic hierarchy process (AHP) method. Within the proposed method, D numbers extended fuzzy preference relation has been involved to repre­sent the decision matrix of pairwise comparisons given by experts. An illustrative example is presented to demonstrate the effectiveness of the proposed method

Keywords:

Supplier selection

D numbers

D-AHP

Analytic hierarchy process

Fuzzy preference relation

کد:۱۳۱۲۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله انتخاب تامین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با شماره های D توسعه یافته

نظری بدهید

19 + یک =