توضیحات محصول

دانلود مقاله انواع سلول های CNSو کارکردها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۹۸۴ کلمه۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۳صفحه word فونت۱۴ Arial

مغز عمدتا از دو نوع سلول تشکیل می شود: نورونها و سلولهای گلیایی (ماکروگلیا و میکروگلیا). نورون ها سلول های ویژه ای هستند که شامل دندریت ها، بدنه سلول های عصبی و آکسون ها / سیناپس ها هستند. عملا ، نقش آنها کدگذاری (ارسال سیگنال های الکتریکی از طریق آکسون) و رمزگشایی سیگنال های (دریافت سیگنال های الکتریکی از طریق دندریت ها) منتقل شده به اندام های مختلف و از اندام های مختلف است. از سوی دیگر، سلولهای گلیایی به کار گرفته می شوند تا از نظر ساختار و عملکرد از نورون ها و سایر کارکردهای سیستم عصبی مرکزی (CNS) حمایت کنند. سلولهای ماکروگلیایی به سه نوع سلول تقسیم می شوند: آستروسیت ها، الیگودندروسیت ها و سلول های اپاندیمی . استروسیتها انواع مختلفی از کارکردها شامل حمایت از سلول های اندوتلیال می باشند که سد خونی مغزی (BBB) ​​را تشکیل می دهند، تا فرستنده های عصبی را جذب و تخلیه کنند. الیگودندروسیت ها، آکسون های عصبی را با تشکیل غلاف میلین جداسازی می کنند که انتقال ضربه های الکتریکی را از طریق آکسون ها تسهیل می کند. سلول های آپاندیمی در حفره های پرشده مایع مغزی نخاعی (CSF)  مغز حضور دارند و در تولید و گردش  CSF در CNS دخیل هستند. سلول های میکروگلیا، یکی دیگر از سلول های مهم موجود در CNS هستند. آنها سیستم ایمنی دفاعی CNS هستند که از نورون ها در برابر بیماری ها محافظت می کنند و به حفظ هموستاز مغز کمک می کنند.

CNS cell types and functions The brain is predominantly composed of two cell types: neurons and glial cells (macroglia and microglia). Neurons are specialized cells that consist of dendrites, neuron cell body, and axons/synapses. Functionally, their role is to code (send electric signals through axons) and decode signals (receive electric signals via dendrites) transmitted to and from different organs. The glial cells, on the other hand, serve to structurally and functionally support the neurons and other functions of the central nervous system (CNS). The macroglial cells are classified into three cell types: astrocytes, oligodendrocytes, and ependymal cells1. Astrocytes play a variety of functions ranging from backing the endothelial cells that form the blood-brain barrier (BBB), to uptake and discharging of neural transmitters2,3. Oligodendrocytes insulate neuronal axons by forming myelin sheaths that facilitate the transmission of electrical impulses through axons4. Ependymal cells are present in the cerebrospinal fluid (CSF) filled ventricles of the brain and they are involved in production and circulation of CSF in CNS5. Microglia cells are another important cell type present in CNS. They are the immune defense system of the CNS, which protects neurons against pathogens and helps to maintain brain homeostasis6

کد:۱۳۰۳۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

4 × سه =