توضیحات محصول

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون پلیمر ترکیب شده PVC/PVC-g-PEGMA با عملکرد افزایشی و خواص ضد رسوب

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۳۱۵ کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

اولترافیلتراسیون پلیمر ترکیب شده PVC/PVC-g-PEGMA با عملکرد افزایشی و خواص ضد رسوب

چکیده

به منظور بهبود عملکرد غشاهای پلی وینیل کلراید، یک کوپلمیر PVC(اتلین گلیکول ) شبکه ای متیل اتر متاکریلات (PVC-g-PEGMA) را با استفاده از پلیمرازسیون رادیکالی تبدیل اتمی سنتز می کنیم. سپس غشاهای اولترافیلتراسیون ترکیب شده PVC/PVC-g-PEGMA برای بار اول تولید می شود. اثر مقدار PVC-g-PEGMA از ۵ تا ۲۲ درصد جرمی روی خواص غشای PVC به طور سیتماتیک بررسی می شود. سنتز موفقیت آمیز PVC-g-PEGMA توسط نتایج رزونانس مغناطیسی هسته و طیف سنج مادون قرمز تایید می شود. با افزایش  مقدار اضافی PVC-g-PEGMA از ۰ تا ۲۰، ما نتیجه می گیریم که: ۱) سطح مقدار اکسیژن غشا از ۲۰/۳ تا ۳۱/۹ افزاش می یابد. ۲) اندازه حفره سطح غشا و چگالی تخلخل کاهش می یابد. ۳) هیدروفیلی و فلاکس آب خالص غشا اصلاح می شود، اما این مقادیر بعد از کمی کاهش و اضافه کردن ۱۵ wt%PVC-g-PEGMA;  ، تراز می شود. ۴) نسبت بازدارندگی سدیم آلژینات در تمام غشاهای ترکیبی   PVC/PVC-g-PEGMA بالاتر از ۹۰ % است و ۵) تمام غشاهای ترکیبی PVC نسبت به غشاهای PVC خالص، نسبت اصلاح  شار بالاتری داشتند. به طور خاص، زمانی که  ۱۰ wt% از PVC-g-PEGMA  اضافه می شود، FRR تا ۸۹% افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که خواص ضد رسوب غشاهای اولترافیلتراسیون ترکیبی PVC/PVC-g-PEGMA ارتقا می یابد.

Blended PVC/PVC-g-PEGMA ultrafiltration membranes with enhanced performance and antifouling properties

ABSTRACT

To improve the performance of poly(vinyl chloride) (PVC) membranes, we synthesized the amphiphilic copo­lymer PVC-graft-poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PVC-g-PEGMA) via atom transfer radical polymerization (ATRP). We then fabricated PVC/PVC-g-PEGMA blended ultrafiltration membranes for the first time. The effect of the amount of PVC-g-PEGMA from 5 to 20 wt.% on the PVC membrane properties was systematically investigated. The successful synthesis of PVC-g-PEGMA was confirmed by the results of nuclear magnetic resonance Ch NMR), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). With the increase in the amount of the PVC-g-PEGMA additive from 0 to 20 wt.%, we found that (1) the surface oxygen content of the membrane increased from 3.20% to 9.31%; (2) the membrane surface pore size and pore density decreased; (3) the hydrophilicity and pure water flux of the membrane improved, but they plateaued, even slightly decreasing after the addition of 15 wt.% PVC-g-PEGMA; (4) the sodium alginate (SA) rejection ratios of all PVC/PVC-g-PEGMA blended membranes were higher than 90%; and (5) all blended PVC membranes exhibited higher flux recovery ratios (FRRs) than the pure PVC membrane; in particular, the FRR increased by 89% when 10 wt.% PVC-g-PEGMA was added. These results indicated the enhanced antifouling properties of PVC/PVC-g-PEGMA blended ultrafiltration membranes

Keywords: Poly(vinyl chloride) (PVC) Amphiphilic copolymer Ultrafiltration membrane Atom transfer radical polymerization (ATRP) Antifouling properties

کد:۱۲۹۲۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اولترافیلتراسیون پلیمر ترکیب شده PVC/PVC-g-PEGMA با عملکرد افزایشی و خواص ضد رسوب

نظری بدهید

ده + هشت =