توضیحات محصول

دانلود مقاله ایزومرهای مزدوج لینولئیک اسید وضعیت ردوکس سلول های اپی تلیال پستانی گاو را شدیدا بهبود می دهند

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۱۰۵کلمه ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

برخی مطالعات   نشان داده که اثرات  محافظتی  ایزومرهای مزدوم لینولئیک اسید   در برابر  استرس های  اکسیدکننده و پری اکسیداسسیون  لیپید  در مدل های حیوانی  نشان داده است، اما هیچ اطلاعاتی در مورد   CLA و تغییرات در وضعیت  اکسیداتیو   غدد پستانی گاو موجود نیست. اهداف  مطالعه   ارزیابی آزمایشگاهی  اثر CLA روی  پاسخ اکسیداسیون  سلولی  سلول های پستانی گاو می باشد،  تا آزمایش کند  آیا  ایزومرهای CLA می توانند در  محافظت  سلول علیه استرس اکسیداتیو نقش داشته باشند، و  مکانیسم مولکولی مربوطه را  مطالعه نماید.  برای مطالعه، سلول های ،  خط سلول اپی تلیال  پستانی گاو،  به عنوان  مدل آزمایشگاهی استفاده شدند. سلول های   با   محیط  کامل شامل ،  و مخلوط CLA  تیمار شدند.  برای نظارت  بر  جذب سلولی ایزومرهای CLA،  سلول ها و محیط کشت   در ۰، ۳ و ۴۸ ساعت  از افزودن  CLA برای استخراج لیپید و  انالیز اسیدهای چرب جمع آوری شدند.   برای ارزیابی  پاسخ اکسیداسیونی سلولی، فعالیت گلوتاتیون،  و لیگاز  -گلوتامات –سیستئین   بعد از ۴۸ از افزودن CLA اندازه گیری شد. فعالیتهای دیسموتاز سوپراکسید   سیتوپلاسمیک،  پراکسیداز گلوتاتیون،  پراکسیداز،  گلوتاتیون-S-ترنسفراز، و گلوتاتیون رداکتاز،  و  نیز تعیین  شدند.  گونه های اکسیژنی فعال  داخل سلولی و  تولید  ماده انفعالی اسید تیوباربیتورات   در سلول های تکمیل شده با  ایزومرهای CLA  ارزیابی شدند.  پایداری سلول بعد از ۳ ساعت در برابر قرار گیری در معرض  بررسی شد تا  حفاظت  بالقوه  ایزومرهای مختلف CLA را  در برابر  استرس اکسیداتیو القا شده با  ارزیابی و مقایسه نماید.  سلول های پستانی به راحتی همه ایزومرهای CLA را  جذب کرده ، تجمع انها  وابسته به زمان  بوده، و  متابولیت های اصلی در ۸۴ ساعت   دو  ایزومر بوده اند. تیمار CLA  یک افزایش داخل سلولی GSH را  القا کرد،  که با  غلظت بالای   مطابقت داشته، و یک افزایش در  فعالیت  لیگاز   عمدتا در  سلول های تیمار شده با  ایزومر القا کرده است. تیمار ایزومر CLA  سلول های پستانی گاو  فعالیت  دیسموتاز سوپراکسیداز،  پراکسیداز گلوتاتیون، و  گلوتاتیون-S –ترانسفراز را  افزایش و  فعالیت  کاهشی گلوتاتسیون را  کاهش داده است/، اما هیچ تغییری در بیان ژن   این  آنزیم های انتی اکسیدانی  مشاهده نشده است. سلول های  تکمیل شده با  ایزومرهای CLA  در  گونه ای اکسیژنی انفعالی داخل سلولی  و سلول ماده انفعالی  تیوباربیتوریک اسید  کاهش نشان داده اند.   همه ایزومرهای CLA  قادر بودند تا  مقاومت سلولی علیه  استرس القا  شده با   را  افزایش دهند.  این امر یک نقش اکسیداسیونی  CLA، به  ویژه   را  با   توسعه یک وضعیت  ردوکس  چشمگیر در سلول ها پیشنهاد می کند.

efficacy of conjugated linoleic acid for improving reproduction: a multi-study analysis in early-lactation dairy cows1

abstract

The feeding of conjugated linoleic acid (CLA) supple- ments to early-lactation dairy cows has been shown to decrease milk fat synthesis and possibly improve re- productive performance. However, previously reported studies used too few animals to clearly establish the effect of CLA on reproduction. Our objective was to combine data from these studies to evaluate the as- sociation of CLA with time to first ovulation and time   to conception using methods of survival analysis and overall success of pregnancy by logistic regression. A database was compiled of individual animal data (n =212)from 5 controlled studies in which CLA had been supplemented to early-lactation dairy cows. Survival analysis incorporated both semi-parametric models (Cox proportional hazards) and parametric models (log-normal). The probability of cows becoming preg- nant increased in a nonlinear manner as trans-10, cis-12 CLA dose increased, with the  optimal  dose  predicted to be 10.1 g/d. At the optimal dose, the probability of pregnancy was increased by 26% compared with those animals receiving no CLA (probability = 91% and 72%, respectively). Similarly, the log-normal model predicted that time to conception was decreased in a nonlinear manner with increasing trans-10, cis-12 CLA dose. The predicted optimal dose was 10.5 g of trans-10, cis-12 CLA/d and at this dose the median time to conception was decreased by 34 d when compared with those cows not receiving CLA (117 vs. 151 d in milk, respectively). The log-normal model was also the best-fit model for time to first ovulation. Overall, this multi-study analy-sis demonstrated a strong concordance between the nature of the dose response and the predicted optimal dose of trans-10, cis-12 CLA across the 3 reproductive variables evaluated. These results indicate that repro- ductive performance of dairy cows may be improved by feeding of CLA supplements during early lactation

 کد:۲-۱۲۲۴۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

17 + هجده =