فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله ایمان امروزی عهد جدید

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۳۴۹کلمه۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۰صفحه word فونت۱۴ Arial

پیستیس، “ایمان”، اصطلاح عهد جدید برای “مذهب” است و از این رو مفهوم ایمان عهد جدید فلسفه دین عهد جدید است. البته چنین بیانیه ای را نمی توان به طور پنهانی مطرح کرد، اما باید از لحاظ همبستگی پایه ای که آن را ترسیم می کند، مورد ارزیابی قرار گیرد. این همبستگی، کلید ارتباط مفهوم ایمان عهد جدید برای الهیات علمی امروزه است و در نتیجه، سزاوار است که روشن شود.

هنگامی که دانش پژوهان مدرن از زمان روشنفکری مسئول تجزیه و تحلیل علمی رابطه انسان با مقدسات به عنوان یکی از جنبه های مطالعه انسان بودند، اصطلاح “دین” را به عنوان تعیین کلی این رابطه انتخاب کرد. اصطلاح “ایمان” انتخاب نشده است زیرا بعضی از ادیان جهان از “ایمان” به عنوان اصطلاح اساسی برای ارتباط انسان با مقدسات استفاده نمیکنند. یونانی ها به eusebeia،و رومی ها به pietas اعتقاد دارند و تنها فرقه های هدایتی دوران الهی، به رهبری یهودیت و مسیحیت، از “ایمان” سخن می گفتند. بدین ترتیب اصطلاح عمومی یا بیطرفانه «دین» برای علم جدید مورد استفاده قرار گرفت. الهیات “علوم دینی” است ، که شامل دو رشته تجربی، “روانشناسی دین” و “تاریخ دین” و یک رشته نظری، “فلسفه دین”،است که وظیفه تحلیل نتایج علوم تجربی و تولید یک بیانیه هنجاری از رابطه انسان با مقدسات را برعهده دارد. مذاهب geschichtliche Schule همه مطالعات معنی دارعهد جدید را تحت عنوان “دین عهد جدید” رده بندی کردند.

New Testament Faith Today

PISTIS, “ïaith,” is the New Testament I synthesizing the results of the empirical sci- term ïor “religion,” and hence the Testament’s concept of faith is ences and producing  a  normative  statement of man’s relation to the holy. The Religions- really the New Testament’s philosophy of religion. Such a sweeping  statement  cannot of course be pressed pedantically, but must rather be evaluated in terms of the basic cor- relation which it dramatizes. For this corre- lation is the key to the great relevance of the New Testament concept of faith for scholarly theology today, and consequently deserves to be clarified. When modern scholarship since the En- lightenment assumed responsibility for the scientific analysis of man’s relation to the holy as one aspect of the study of man, it chose the term “religion” as the general designation of this relation. It did not choose the term “faith,” since as a matter of fact most religions of the world do not use  “faith” as the basic term for  man’s  relation to the holy.° Greece spoke of eusebeia, Rome of ietas, and only the mission-minded  sects of the Hellenistic age, led by Judaism and Christianity, spoke of “faith.” Hence the more general or neutral term “religion” was used for the new science. Theology became the “science of religion,” including two em- pirical disciplines, the “psychology of reli- gion” and the “history of religion,” and one theoretical discipline, the “philosophy of reli- gion,” to which was entrusted the task of geschichtliche Schule even subsumed all meaningful study oï the New Testament un- der the rubric “the religion of the New Testament

کد:۲-۱۲۶۵۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

شانزده + 15 =