فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله نمودار کنترل کیفیت برای اعمال در سیستم های تولید انعطاف پذیر و چند تنوعی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۵۰۰کلمه۲۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۸صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این مطالعه دو طرح پیشنهادی جدید از روشهای کنترل فرآیند آماری خودآغاز برای پیاده سازی نمودارهای کنترل کیفیت در محیط های تولیدی سفارشی شده انبوه را ارائه می دهد. سفارشی سازی انبوه، با تنوع بالا و / یا حجم کم تولید، و یا با استراتژی های تولید فعلی که باعث افزایش ضرورت انعطاف پذیری می شود، مشخص می شود. رویکردهای پیشنهادی در نظر گرفته است که مشخصه کیفیت تحت نظارت، در میان آیتم ها یکسان است، به این ترتیب امکان میانگین ها و انحرافات استاندارد متفاوت برای محصولات مختلف را در مجموعه ها را فراهم می کند. تجزیه و تحلیل رویکردهای پیشنهادی شامل نقض فرضیات و مقایسه رویکردهای جدید در نمودار کنترل باقی مانده فاز I-فاز II به عنوان معیار است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که یکی از روش های پیشنهاد شده در عملکرد با معیار برابری دارد، و دیگری می تواند تشخیص سریع تری از انحراف از میانگین فرآیند، بدون نیاز به یک فاز I – تجزیه و تحلیل گذشته نگر، تولید کند، بنابراین باعث افزایش تناسب برای کاربرد در محیط های واقعی می شود. همچنین، رویکردهای پیشنهادی برای رسیدگی به مقادیر تولید واحد انجام شده اند. تجزیه و تحلیل انجام شده در یک روش شبیه سازی گسترده نشان می دهد که نقض فرض نرمالیته (با عدم تقارن بالاتر) بیشترین اثر تخریب بر روی تمام نمودارهای کنترل تست شده را نشان می دهد. این مطالعه همچنین نشان دهنده کاهش عملکرد در سناریوهایی است که فرضیه استقلال نظارت را نقض کرده اند.

کلمات کلیدی: کنترل فرایند آماری، سفارشی سازی انبوه، کنترل کیفیت برای تولید انعطاف پذیر

نمودار کنترل کیفیت برای اعمال در سیستم های تولید انعطاف پذیر و چند تنوعی

Quality Control Chart to apply on flexible and multi-variety production systems

Abstract

This study presents two new proposals of self-start statistical process control procedures for implementing quality control charts in mass customized production environments. Mass customization is characterized by high variety and/or low production volumes, or by current production strategies that increase the necessity of flexibility. The proposed approaches consider that the quality characteristic under monitoring is the same among the items, allowing the possibility of different averages and standard deviations for dif- ferent products into the series. Analysis of the proposed approaches include assumption violations and the comparison of the new approaches to a Phase I-Phase II residual con- trol chart, as benchmark. Simulation results show that one of the proposed approaches ties in performance with the benchmark, and the other can produce faster detection of deviations from the process mean, both without the need of a Phase I – retrospective analysis, thus increasing suitability for application in real environments. Also, the pro- posed approaches are made to handle with unitary production lots as well. Analysis performed in an extensive simulation procedure presents that normality assumption vi- olation (with higher asymmetry) has the most degenerative effect on all tested control charts. The study also shown decreasing in performance on scenarios that violated the independence of the observations assumption

کد:۱۲۶۳۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نمودار کنترل کیفیت برای اعمال در سیستم های تولید انعطاف پذیر و چند تنوعی

نمودار کنترل کیفیت برای اعمال در سیستم های تولید انعطاف پذیر و چند تنوعی

نظری بدهید

18 − پنج =