فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله بازاریابی جهت بازنشستگی – یا باقی ماندن در کار

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۷۷کلمه ۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

بسته مالی ، شایع ترین انگیزه برای مواجهه با الزام قانونی را ارائه می دهد که بازنشستگی داوطلبانه باشد. با این وجود، مدیران ابزار دیگری برای تشویق به بازنشستگی و یا تشویق به ماندن در کار دارند. در میان محدودیت های قانونی و مطابق با تغییرات فعلی بیمه درمانی ، بازنشستگی پیش از ۶۵ سالگی ممکن است مطلوب تر باشد. در استفاده از این ابزار، مدیران باید واقعیت های جمعیتی را در نظر بگیرندکه یک گروه بزرگ در دسترس باید جایگزین بازنشستگان شوند. برای کمک به مدیران،یک مطالعه کیفی در بین کارشناسان منابع انسانی تحقیق کرد که چطور شرکت ها میان تشویق به بازنشستگی و یا تشویق به ماندن در شغل تصمیم گیری می کنند و همچنین چطور بهترین نیروی کار را با مطابقت با نیازهای شغلی حفظ می کنند. پیشنهادات برای بازاریابی بازنشستگی دربرگیرنده شروع زود هنگام تشویق به صرفه جویی است به گونه ای که کارکنان بتوانند محصول  بازنشستگی را توسط گزینه های انعطاف پذیر با کار تمام وقت، از جمله خود اشتغالی را بهبود بخشند. پیشنهادات خود را برای نگه داشتن کارکنان درشغل دارای برنامه های متناسب سازی و پاداش به اولویت ها و نیازهای افرادی است که ممکن است در غیر این صورت بازنشسته شوند.

چرا بازنشستگی کارکنان یک مسئله بازاریابی است؟

این چالش بازاریابی را در نظر بگیرید: روزهای خالی کارکنان شما، وضعیت پایین تر، و آینده مالی نگران کننده – برای بسیاری، یک محصول شناخته شده به عنوان بازنشستگی است. آیا تعجب ندارد که خریداران بالقوه در برابر آن مقاومت کنند؟ یا این که بسیاری از افراد که با اکراه تسلیم گرفتن این بسته شده‌اند سپس از این سازمان برای دوستان، بستگان، همسایگان، و همکاران از آن انتقاد کنند؟ یا اینکه نوه به سرعت صفحه فیس بوک بازنشسته را تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد تا آنها به بسیاری از جهان- مرتبط با اینترنت شکایت کنند؟ بسته های مالی ، ابزار ارائه شده معمولی برای تشویق به بازنشستگی هستند ، با توجه به اینکه بازنشستگی اجباری توسط قانون تبعیض سن در قانون اشتغال ۱۹۶۷ ، غیر قانونی است

Abstract

Financial packages provide the most common incentive to meet the legal requirement that retirement be voluntary. However, managers have other tools to encourage retirement or encourage staying on the job—within legal constraints and consistent with current health insurance changes that may make pre-65 retirement more desirable. In using these tools, managers must consider demographic realities that offer a large cohort available to replace retirees. To assist managers, a qualitative study among human resource experts probed how companies decide between encouraging retirement and encouraging staying on the job and also how each is accomplished to maintain a workforce best matched to job requirements. Suggestions for marketing retirement include starting early to encourage saving so that employees can afford to retire and improving the retirement ‘product’ by flexible alternatives to full-time work, including self-employment. Suggestions for keeping employees on the job include tailoring schedules and rewards to the preferences and needs of individuals who might otherwise retire

کد:fr234

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

3 × 1 =