دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی  اتصال دو آلیاژ منیزیمAZ61 که از طریق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی متصل شده اند 

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2789 کلمه 7 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:4 صفحه word فونت 10.5 Arial

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی  اتصال دو آلیاژ منیزیمAZ61 که از طریق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی متصل شده اند

چکیده

افزایش نیازهای جهانی برای حفظ انرژی و حفاظت از محیط زیست منجر به جایگزینی عناصر سنگین با آلیاژهای سبکتر شد. به نظر می رسد که آلیاژهای منیزیم گزینه ی منحصر به فردی برای برای کاربردات کم حجم تر  و جوشکاری  اصطکاکیاغتشاشی (FSW) است که قادر بهاتصال به آلیاژهای منیزیم،میباشد. در برنامه فعلی، جوشFSWاز آلیاژ AZ61 Mg ساخته شده است. ریز ساختار و خواص مکانیکیجوش ارزيابي شدند. تراشه های تهیه شده از فلز پایه در محل شستشو و در ناحیه انتقال در زمان اصطکاک، دوباره غلظت یافتندو شکل گیری تراشه های نازک در ناحیه  جوش باعث افزایش سختی مواد شدند.میکروکاردیویت‌از فلزات پایه بالاتر  است که برای ترمیم  نقاط  آسیب دیده از لحاظ حرارتی و مکانیکی قوی تر مورد استفاده قرار میگیرد  اما مقاومت آن برای اتصالناحیه ی  آسیب دیده کم است. استحکام کششی جوشحدود 82٪  ناشی از از فلز پایه است.اتصال در این حالت شکست . این شکست ورقه مشترک به علت تغییر شکل یکنواخت مواد بود.

Investigation of microstructure and mechanical properties of friction stir

welded AZ61 magnesium alloy joint

 

Abstract

Increasing global demands for energy conservation and environmental protection led to the replacement of heavy components with lighter alloys. As magnesium alloys are believed to be unique candidates for lightweight applications and friction stir welding (FSW) is capable of joining magnesium alloys, in the current work, FSW joint of AZ61 Mg alloy has been fabricated. Microstructure and mechanical properties of the joints were evaluated. The elongated grains of the base metal were recrystallized in the stir zone and in transition zone during friction stir welding. The formation of finer grains in the stir zone of the joint is responsible for increase the hardness of the stir zone. The microhardness of base metal is higher than that of thermo-mechanically affected zone but lower than that of stir zone. The tensile strength of the weld was about 82% of the as-received base metal. The joint failed in ductile mode. This ductile failure of joint was due to the uniform deformation of material.

Keywords: Magnesium alloy; Friction stir welding; Stir zone; Microhardness; Microstructure; AZ61

کد:2-12957

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال دو آلیاژ منیزیمAZ61 که از طریق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی متصل شده اند