توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی سمیت سلولی سیلر های بیوسرامیک اندوسیکوئنس و گوتافلو در شرایط آزمایشگاهی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۳۲۰ کلمه ۶۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۷ صفحه word فونت ۱۴ Calibri (Body)

بررسی سمیت سلولی سیلر های بیوسرامیک اندوسیکوئنس و گوتافلو در شرایط آزمایشگاهی

مقدمه

توانایی سیل بندی یکی از الزامات اساسی مواد پرکننده ریشه است. پرکننده های ریشه متعددی برای بهبود سیل بندی کانال ریشه معرفی شده اند. با این حال، حتی باوجود چسب دندانسازی، ریزنشت بین دیواره های دندانی کانال و پرکننده های کانال ریشه هنوز وجود دارد و ممکن است بطور منفی نتیجه درمان اندودونتیک را تحت تاثیر قرار دهد. اخیرا، سیلرهای بیوسرامیک اندوسیکوئنس و گوتافلو برای غلبه بر این موضوع توسعه یافته اند.

بعلاوه، زیست سازگاری سیلرهای اندودونتیک برای موفقیت های بالینی درمان اندودونتیک حیاتی است. درحالیکه سمیت سلولی سیلرهای اندودونتیک بخوبی ثبت شده است، سمیت سیلرهای اندودونتیک جدیدتر مثل سیلر بیوسرامیک یا گوتاپرکا کمی شناخته شده است. بنابراین، هدف این مطالعه مرور اتیولوژی اندودونتیک، پرکننده های متنوع ریشه، تست های زیست سازگاری و در نهایت بررسی پاسخ بیولوژیک اولیه این سیلرهای جدید اندودونتیک است.

Cytotoxicity Evaluation of EndoSequence Bioceramic and GuttaFlow Sealers in vitro

INTRODUCTION

Sealing ability is one of the fundamental requirements of root filling materials. Numerous root fillings have been introduced to improve the seal of the root canal. However, even in the era of adhesive dentistry, microleakage between root canal dentin walls and root canal fillings still exist and may adversely affect endodontic treatment outcome (Zhang 2009a). Recently, EndoSequence BioCeramic and GuttaFlow sealers have been developed to overcome this issue.

Furthermore, biocompatibility of endodontic sealers is critical to clinical success of endodontic therapy (Orstavik 2005). Whereas the cytotoxicity of conventional endodontic sealers has been well documented, little is known about the toxicity of newer endodontic sealers such as BioCeramic sealer or GuttaFlow. Therefore, the purpose of the current study was to review the Endodontic etiology, various root fillings, biocompatibility tests and at last investigate the early biological response of these new endodontic sealers

کد:۲-۱۲۹۸۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی سمیت سلولی سیلر های بیوسرامیک اندوسیکوئنس و گوتافلو در شرایط آزمایشگاهی

نظری بدهید

2 × 3 =