توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش محوری فعالیت های منابع انسانی استراتژیک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۳۲۸ کلمه ۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این تحقیق تلاشی برای ازمودن تاثیرات فعالیت های منابع انسانی استراتژیک بر نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش شرکت ها می باشد .داده ها از صنایع فعال در کشور ترکیه جمع اوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون تاکید می کنند که تنها فعالیت های خاص در منابع انسانی استراتژیک، قدرت پیش بینی نواوری سازمانی را دارند. افزون براین، یک الگوی مشابه میان فعالیت های منابع انسانی استراتژیک و ظرفیت مدیریت دانش شرکت ها دیده شد. به صورت کلی، یافته های ما اهمیت جبران خدمات، سیستم های اموزشی و ارزیابی کارکرد را به عنوان پیش بینی کننده های متغیرهای وابسته در نظر می گیرند. در آخر مقاله نتیجه گیری و پیشنهادات بیشتر و هم چنین محدودیت ها ارائه شده اشت.

مقدمه:

مجموعه های پویا و غیر پویای کسب وکارامروزی موجب می شود تا شرکت ها  به سمت نواوری حرکت کنند. به ویژه، شرکت باید در انواع مختلفی از  امور نواوری شرکت نمایند تا مزایای رقابتی خود را افزایش داده و موجب بقای خود در بلند مدت شوند. اکتشاف و بهره برداری انواع نواوری، توجه بسیاری از  افراد را در زمینه ی ادبیات جلب کرد. پزوهش قبلی مشخص کرد که  نواوری سازمانی به عملکرد شرکت، هدف گذاری استراتژیک شرکت، بهره وری و فرهنگ سازمانی مربوط می شود. علاوه بر مطالعات سطح سازمانی که اکتشاف و بهره برداری را مورد بررسی قرار دادند، مطالعات اخیر  تاکید بر سطح تیمی و فردی نواوری را اغاز کرده اند. علی رغم مجموعه ای از این مطالعات و روش های هرمی ارزیابی نواوری، محققان به توافقی رسیده اند که نواور بودن تقریبا با نتایج بهره وری و عملکرد مطلوب برابر است.

Abstract

This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge application). Data were gathered across industries operating in Turkey (N = 109). Results from regression analyses emphasized that only certain practices in strategic human resources had predictive power of organizational innovation. Moreover, a similar pattern was observed between the strategic human resources practices and knowledge management capacity of firms. Overall, our findings spoke to the importance of compensation, training and performance appraisal systems as predictors of our dependent variables. Discussions, further suggestions and limitations are provided at the end.

fr193:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

دو × 1 =