توضیحات محصول

دانلود مقاله بلاکچین و ادغام آن با اینترنت اشیاء : چالش ها و فرصت ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی :16461 کلمه -18صفحهpdf

تعداد صفحات ترجمه  50 صفحه word فونت 14 B nazanin

بلاکچین و ادغام آن با اینترنت اشیاء : چالش ها و فرصت ها

موضوعات این مقاله :

چالش های ادغام بلاک چین  و اینترنت اشیاء

آنالیز مزایای بالقوه بلاک چین برای اینترنت اشیاء

کاربردهای اینترنت اشیاء ، بلاک چین و پلت فرم های توسعه ء راه حل های مبتنی بر IOT

توپولوژی های ادغام

ارزیابی گره های بلاک چین در ابزارهای IOT

چکیده :

IOT دیدگاهی است که این روزها در بسیاری از ابزارهای هوشمند دیده می شود . ما IOT را ممنونِ پیشرفت تکنولوژی هستیم اما هنوز هم چالش های بسیاری بر سر راه این ابزارها همچون امنیت و قابلیت اطمینان داده ها وجود دارد . با در نظر گرفتن ارزیابی پیش بینی IOT در سالهای پیش رو لازم است IOT برای ما منبع خوبی در ورود اطلاعات قابل اطمینان باشد . بلاک چین به عنوان یک فن آوری کلیدی ظهور کرده که شیوه ء تبدیل اطلاعات اشتراک گذاری ماست .سازی در محیط های توزیع شده بدون نیاز به نظارت ، حاصل  پیشرفت تکنولوژیکی است که توانایی تغییر بسیاری از صنایع و  IoT را در میان آنها دارد. فن آوری های در هم گسیخته مانند داده های بزرگ و محاسبات ابری از IoT برای غلبه بر محدودیت های زمانی استفاده شده اند و ما فکر می کنیم که بلاک چین نسل بعدی این فن آوری هاست . این مقاله بر این رابطه متمرکز است، چالش هایی را در برنامه های کاربردی IoT بلاک چین مورد بررسی قرار می دهد و کارهای مربوطه را در این زمینه  بررسی کرده  تا تآنالیز کند که چگونه بلاک چین به طور بالقوه می تواند IoT را بهبود بخشد.

On blockchain and its integration with IoT. Challenges and opportunities

Ana Reyna*, Cristian Martin, Jaime Chen, Enrique Soler, Manuel Diaz

Department of Languages and Computer Science, University of Malaga, Boulevar Louis Pasteur 35,29071 Malaga, Spain

HIGHLIGHTS

<D

Challenges to address the integration of the IoT with blockchain.

Analysis of blockchain potential benefits for the IoT.

Blockchain IoT applications and platforms for the development of IoT solutions.

Possible topologies to that integration.

Evaluation of blockchain nodes in IoT devices.

ARTICLE     INFO

Article history:

Received 21 December 2017

Received in revised form 3 April 2018

Accepted 21 May 2018

Available online 24 May 2018

Keywords: Internet of Things Blockchain Smart contract Trust

ABSTRACT

In the Internet of Things (IoT) vision, conventional devices become smart and autonomous. This vision is turning into a reality thanks to advances in technology, but there are still challenges to address, particularly in the security domain e.g., data reliability. Taking into account the predicted evolution of the IoT in the coming years, it is necessary to provide confidence in this huge incoming information source. Blockchain has emerged as a key technology that will transform the way in which we share information. Building trust in distributed environments without the need for authorities is a technological advance that has the potential to change many industries, the IoT among them. Disruptive technologies such as big data and cloud computing have been leveraged by IoT to overcome its limitations since its conception, and we think blockchain will be one of the next ones. This paper focuses on this relationship, investigates challenges in blockchain IoT applications, and surveys the most relevant work in order to analyze how blockchain could potentially improve the IoT.

© 2018 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license.

کد فایل:1-13250

دانلود رایگان فایل انگلیسی

رمز فایل: www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی