توضیحات محصول

دانلود مقاله بهینه سازی مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده ها وابسته به برنامه ریزی پویا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۳۰۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۴ B Mitra

بهینه سازی مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده ها وابسته به برنامه ریزی پویا

چکیده:

در شرایط کنونی، با افزایش مدیریت اموزشی پیچیده و متنوع در دانشکده ها و دانشگاه ها، کاربرد فناوری کامپیوتری بسیار حتمی است. مبتنی بر این موارد، مطالعات آموزشی مربوط به بهینه سازی مدیریت آموزشی در دانشکده ها و دانشگاه ها مبتنی بر برنامه ریزی پویا، بیان می گردند. در ابتدای همه این موارد، می توان به طراحی الگوریتم برنامه ریزی آموزشی در مدیریت آموزشی دانشکده ها؛ اشاره نمود. در ثانی، الگوریتم های برنامه ریزی پویای موجود، بهبود می یابد. در نهایت، از الگوریتمی استفاده می شود که آزمایشات را برای تعاملات و تقسیم کار در مدیریت آموزشی دانشکده ها به کار می برند. نتایج آزمایشی نشان دهنده این است که این الگوریتم پایداری خوبی داشته و با افزایش پردازش داده، راندمان الگوریتم و افزایش نگرش های دیگر همراه بوده و می توان آن را برای بهینه سازی مدیریت آموزشی در دانشکده ها و دانشگاه ها، به کار برد.

لغات کلیدی: الگوریتم برنامه ریزی پویا، مدیریت آموزشی دانشکده ها، بهینه سازی مدیریتی

Optimization of teaching management in colleges and universities based on dynamic programming

Huping Wang1 • Zhichao Wang1 • Sanqing Ding2

Received: 20 January 2018/Revised: 3 February 2018/Accepted: 7 February 2018 © Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018

Abstract

At present, with the increasingly diversified and complicated teaching management in colleges and universities, the application of computer technology is imminent. Based on this, the thesis studies the optimization of teaching management in colleges and universities based on dynamic programming. First of all, it designs the dynamic programming algorithm of college teaching management. Secondly, it improves the existing dynamic programming algorithm. At last, it uses the algorithm to do the experiment of type division and transaction consolidation in college teaching management. The experimental results show that the algorithm has Good stability, and with the increasing amount of data processing, the efficiency of the algorithm also increases the proportion of increase, can be used to optimize the teaching management in colleges and universities.

Keywords Dynamic programming algorithm ■ College teaching ■ Management optimization

کد:۱۳۱۰۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بهینه سازی مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده ها وابسته به برنامه ریزی پویا

نظری بدهید

14 − دوازده =