توضیحات محصول

دانلود مقاله بیوسنسور الکتروشیمیایی انتخابی و حساس به نور برای گزارش یونهای جیوه (II) به وسیله شکاف چرخه مورد نظر همراه با اندونوکلئاز و تقویت سیگنال واکنش زنجیره هیبریدیزاسیون

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۲۰۰ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ Times New Roman

بیوسنسور الکتروشیمیایی انتخابی و حساس به نور برای گزارش یونهای جیوه (II) به وسیله شکاف چرخه مورد نظر همراه با اندونوکلئاز و تقویت سیگنال واکنش زنجیره هیبریدیزاسیون

خلاصه

در این مقاله، بیوسنسور الکتروشیمیایی جدید و دارای سیگنال بر اساس Hg2+-ماشه چرخه همراه با شکاف اندونوکلئاز و تاکتیک های تقویت (HCR) واکنش زنجیره هیبریدیزاسیون برای گزارش انتخابی و حساسیت Hg2+ توسعه یافته است.پروب جذب با شکل پیچ تند A (PA) محتوی توالی خاصی است که با شکاف اندونوکلئاز (NEase) تشخیص داده می شود. با وجود Hg2+، پروب B (PB) با PAهیبرید شده تا رشته های دوبلکس ایستاده را از طریق Hg2+ با واسطه تیامین -Hg2+- تیامین ساختار (  (THg2+-شکل دهد که به صورت خودکارNEaseرا درگیر کرده تا به شکل انتخابی بخش دوبلکس مکانهای تشخیص را هضم کرده خود به خود PB و Hg2+ را جدا شده و آغازگرهای باقیمانده را واگذار کند.PBو Hg2+ می توانند برای آغاز کردن چرخه بعدی مجددا استفاده شده و آغازگرهای بیشتری ایجاد کنند.  منحنی های دوتایی با شکاف طولانی با وقوع HCR شکل گرفته که با آغازگرها و دو پروب سیگنال با پیچ تند درگیر شده که با آبی متیلن نامگذاری شده و در افزایش قابل توجه سیگنال نتیجه گرفته می شوند. تحت شرایط مطلوب، بیوسنسور نتیجه گرفته شده حساسیت بالا و انتخاب برای گزارش Hg2+ را در محدوده خطی  از ۱۰ pM تا ۵۰ nM (R2=0.9990) و حد گزارش به کمی ۱٫۶ pM (S/N=3) نشان داده است. علاوه بر این بیوسنسور پیشنهادی به طور موفقیت آمیز در گزارش Hg2+ در محیط زیست نمونه های آبی با نتایج رضایتبخش به کار گرفته شده است.

Ultrasensitive and selective electrochemical biosensor for detection of mercury (II) ions by nicking endonuclease-assisted target recycling and hybridization chain reaction signal amplification

ABSTRACT

In this paper, a novel and signal-on electrochemical biosensor based on Hg2+– triggered nicking endonuclease-assisted target recycling and hybridization chain reaction (HCR) amplification tactics was developed for sensitive and selective detection of Hg2+. The hairpin-shaped capture probe A (PA) contained a specific sequence which was recognized by nicking endonuclease (NEase). In the presence of Hg2+, probe B (PB) hybridized with PA to form stand-up duplex DNA strands via the Hg2+ mediated thymine-Hg2+-thymine (T-Hg2+-T) structure, which automatically triggered NEase to selectively digest duplex region from the recognition sites, spontaneously dissociating PB and Hg2+ and leaving the remnant initiators. The released PB and Hg2+ could be reused to initiate the next cycle and more initiators were generated. The long nicked double helices were formed through HCR event, which was triggered by the initiators and two hairpin-shaped signal probes labeled with methylene blue, resulting in a significant signal increase. Under optimum conditions, the resultant biosensor showed the high sensitivity and selectivity for the detection of Hg2+ in a linear range from 10 pM to 50 nM (R2=0.9990), and a detection limit as low as 1.6 pM (S/N=3). Moreover, the proposed biosensor was successfully applied in the detection of Hg2+ in environment water samples with satisfactory results

Keywords:

Electrochemical biosensor Hg2+ detection Nicking endonuclease Hybridization chain reaction

کد:۱۲۹۵۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بیوسنسور الکتروشیمیایی انتخابی و حساس به نور برای گزارش یونهای جیوه (II) به وسیله شکاف چرخه مورد نظر همراه با اندونوکلئاز و تقویت سیگنال واکنش زنجیره هیبریدیزاسیون

نظری بدهید

4 × 5 =