توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثیر ترک وطن (بیرون راندن از جامعه و وطن)

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۲۱۰۰کلمه۵۲صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴صفحه word فونت۱۴ Arial

وابستگی یکی از نیازهای اساسی بشر است اما غرایز انسانی فریبنده و به اندازه ای قوی هستند که محرکی برای محرومیت محسوب میشوند. این انگیزه منحصربفرد که در این مقاله تحت عنوان “تاثیر ترک وطن” نامیده شده است، فراتر از تحرکات درون فردی میرود وقتیکه گروههای دارای قدرت، قوانین و سیاستها را برای محدود کردن دسترسی گروههای محروم شده از فضای عمومی بکار میگیرند. قوانین جیم کرو، آنتی اوکی و سانداون تاون نمونه هایی از بیشمار قانون معروف در این رابطه هستند. اما تاثیر ترک وطن تا به امروز باقی مانده است: یک تصور جدید در بدنام سازی و آیین نامه فضایی مربوط به فقر آشکار بوجود آمده است، زیرا قوانینی که افراد فقیر را مجرم دانسته و از فضای عمومی طرد و محروم میکنند، در این جامعه رو به افزایش هستند. این قوانین گرایشات عموم را بسمت فقر آشکار سوق میدهند که نه تنها به آدم فقیر ضربه میزند بلکه به کل جامعه آسیب وارد می نماید. این مقاله بدنبال افشا و توضیح مساله ترک وطن میباشد؛ برای انجام چنین کاری، این مقاله در مقابل استفاده از سیستم قضایی جرم شناسی بعنوان پاسخی به فقر آشکار ایستاده است. در این جایگاه، این مقاله بدنبال پاسخهای موثرتر و مفیدی است که بعنوان یک نقطه شروع، میخواهد حق افرادی را که در جامعه حضور دارند بستاند و نشان دهد که حق این چنین افراد با تمامی دیگر افراد جامعه برابر است.

THE INFLUENCE OF EXILE

Belonging is a fundamental human need, but human instincts are Janus-faced and equally strong is the drive to exclude. This exclu- sive impulse, which this Article calls “the influence of exile,” reaches beyond interpersonal dynamics when empowered groups use laws and policies to restrict marginalized groups’ access to public space. Jim Crow, Anti-Okie, and Sundown Town laws are among many notorious examples. But the influence of exile perse- veres today: it has found a new incarnation in the stigmatization and spatial regulation of visible poverty, as laws that criminalize and eject visibly poor people from public space proliferate across the nation. These laws reify popular attitudes toward visible pov- erty, harming not only the visibly poor but also society as a whole. This Article seeks to expose and explain how the influence of exile operates; in doing so, it argues against the use of the criminal jus- tice system as a response to visible poverty. In its place, this Arti- cle argues for more effective and efficient responses that take as their starting point an individual right to exist in public space, which for many visibly poor people is tantamount to a right to exist at all

کد:۱۲۷۴۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

15 − 1 =