توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثیر حرفه ای گری حسابداران برروی قضاوت اخلاقی:تفاوتهای میان شرکت کنندگان و دانشجویان فوق لیسانس

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۹۰۰ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴ صفحه word فونت ۱۶ B Nazanin

تاثیر حرفه ای گری حسابداران برروی قضاوت اخلاقی:تفاوتهای میان شرکت کنندگان و دانشجویان فوق لیسانس

چکیده

مقدمه: حرفه ای گری حسابداران در سالهای اخیر مورد انتقاد قرارگرفته است. مستندات نشان میدهند که حرفه ای گری بخاطر بازار بازرسی اخیر و استیلای اهداف تجاری درحال کاهش میباشد.

اهداف: هدف اصلی این مقاله تحلیل تعهد حسابداران نسبت به حرفه ای گری ازطریق دو مقیاس کلیدی شغلی میباشد: علاقه عمومی و اجرای مستقل. علاوه بر این، این مطالعه به تحلیل این مطلب میپردازد که آیا میزان حرفه ای گری دانشجویان فوق لیسانس از میزان حرفه ای گری حسابداران باتجربه متفاوت است یا نه و در میان حسابداران در مراحل شغلی متفاوت چطور؟ این مقاله تاثیر علاقمندی عمومی و اجرای مستقل در قضاوت اخلاقی حسابداران را نیز مورد بررسی قرار میدهد.

متدلوژی: متدلوژی این تحقیق شامل پژوهشی است که درمیان حسابداران و همچنین درمیان دانشجویان ثبت نام شده در دوره فوق لیسانس حسابداری صورت گرفته است.

۱۲۲ پاسخ از حسابداران اسپانیایی و ۵۵ پاسخ از دانشجویان در دوره فوق لیسانس حسابداری بدست آمده است.

به منظور تست این فرضیه، تستهای ANOVAو یک تحلیل چند رگرسیونی بکار برده شدند.

نتایج: نتایج این مقاله نشان میدهد که تعهد دانشجویان نسبت به علاقمندی عمومی و اجرای مستقل بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از حسابداران بوده و این میزان حرفه ای بودن به محض افزایش تجربه حسابدار، کاهش پیدا کرده است. بهرحال، یافته ها نشان از این دارند که حسابداران دارای قضاوت اخلاقی بیشتری نسبت به دانشجویان هستند. بعلاوه نتایج نشان میدهند که این دو میزان ریشه قضاوت اخلاقی میباشند.

نتیجه گیری: این مقاله برای بهبود تصمیم گیریهای اخلاقی در حسابداری دارای مفاهیم عملی است، زیرا این نتایج میتوانند با ارائه معیارهایی که برای آموزش، استخدام و پیشرفت حرفه ای حسابداران قابل استفاده هستند، به کمک ما بیایند.

The influence of auditors’ professionalism on ethical judgement: Differences among practitioners and postgraduate students

Itsaso Barrainkua, Marcela Espinosa-Pike

abstract

Antecedents: Auditors’ professionalism has been criticized in recent years. Literature suggests that pro­fessionalism is decreasing due to the current audit market and the predominance of commercial goals. Objectives: The main objective of this paper is to analyze auditors’ commitment to professionalism through two key professional values: public interest and independence enforcement. In addition, this study analyzes whether postgraduate students’ professional values differ from those of experienced auditors, and among auditors at different career stages. It also studies the influence of public interest commitment and independence enforcement on auditors’ ethical judgement.Methodology: The research methodology comprised a survey that was distributed among auditors as well as among students enrolled in a postgraduate degree in auditing.122 responses from Spanish auditors and 55 responses from students in a postgraduate auditing course were obtained.In order to test the hypothesis, ANOVA tests and a multiple regression analysis were conducted. Results: The results of this paper reveal that students’ commitment to the public interest and indepen­dence enforcement was significantly higher than that of auditors, and that these professional values lowered as auditors gain experience. However, the findings also show that the auditors possess higher ethical judgement than students do. Further, the results reveal that these two values are predecessor of ethical judgement.Conclusion: This study has practical implications for the improvement of ethical decision-making in auditing, as these results can assist with the proposal of measures that could apply to the education, recruitment, and professional development of auditors

Keywords:

Auditing profession

Public interest commitment

Ethical judgement

Independence enforcement

Experience

کد:۱۲۹۸۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تاثیر حرفه ای گری حسابداران برروی قضاوت اخلاقی:تفاوتهای میان شرکت کنندگان و دانشجویان فوق لیسانس

 

 

 

نظری بدهید

دو × دو =