دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW) بر مدل سازی دمایی و تولید گرمای اتصالات آلیاژ آلومینیوم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:6426 کلمه 15 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:39 صفحه word فونت 14 B Nazanin

تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW) بر مدل سازی دمایی و تولید گرمای اتصالات آلیاژ آلومینیوم

 چکیده

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW) یک فرآیند اتصالی حالت جامد است که در آن اتصال ویژگی ها تا حد زیادی به مقدار تولید گرما در طی فرآیند جوشکاری بستگی دارد. هدف این مقاله توسعه یک مدل ترمودینامیکی عددی برای FSW  آلیاژ مس – آلومینیوم AA2219 و تحلیل تولیدگرما درطی فرآیند  جوشکاری است. مدل ترمودینامیکی با بهره گیری از ANSYS APDL توسعه یافته است. این مدل با مقایسه مجموعه دمای شبیه سازی شده 3 نمودار مختلف جوشکاری( به طور مثال، ترکیبات متفاوت پارامترهای جوشکاری در موقعیت های واقعی جوشکاری) حاصل از شبیه سازی نتایج آزمایشی تایید شده است. علاوه بر آن، مدل تایید شده، برای تحلیل تاثیر پارامترهای مختلف جوشکاری بر تولید گرما مورد استفاده قرار گرفته است. در میان همه این پارامترها، تاثیر سرعت دورانی بر تولید گرما، در بالاترین حد قرار دارد.

واژگانکلیدی: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، انرژی اتلاف اصطکاکی، توزیع دما، مدل سازی اصطکاک، آلیاژ آلومینیوم

Impact of Friction Stir Welding (FSW) Process Parameters on Thermal Modeling and Heat Generation of Aluminum Alloy Joints

 

Abstract Friction stir welding (FSW) is a solid-state joining process, where joint properties largely depend on the amount of heat generation during the welding process. The objective of this paper was to develop a numerical thermomechanical model for FSW of aluminum-copper alloy AA2219 and analyze heat generation during the welding process. The ther­momechanical model has been developed utilizing ANSYS® APDL. The model was verified by comparing simulated temperature profile of three different weld schedules (i.e., different combinations of weld parameters in real weld situa­tions) from simulation with experimental results. Furthermore, the verified model was used to analyze the effect of different weld parameters on heat generation. Among all the weld parameters, the effect of rotational speed on heat generation is the highest.

KEY WORDS: Friction stir welding; Frictional dissipation energy; Temperature distribution; Friction modeling; Aluminum alloy

کد:1-12958

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW) بر مدل سازی دمایی و تولید گرمای اتصالات آلیاژ آلومینیوم