توضیحات محصول

دانلود مقاله تحقیق و توسعه در حدنگارهای سه بعدی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۸۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۴ B Mitra

تحقیق و توسعه در حدنگارهای سه بعدی

چکیده

ده سال بعد از اولین شماره ویژه کامپیوتر، سیستم های شهری و محیطی روی حدنگارهای سه بعدی، می توان به پیشرفت هایی در موضوع خاص ثانویه پرداخت که بسیار فراگیر می باشند. داده های حدنگارهای سه بعدی ضرورتا هم در زمنیه تحقیقاتی و هم در زمینه عملیاتی به بلوغ رسیده است. پیچیدگی های زیادی برای ساختارها و فضاهای گسترده و متراکم در این جا مطرح شده و نیازمند ثبت متناسب و موقعیت های قانونی ( خصوصی و عمومی) می باشند که در ثبت داده های حدنگاری دو بعدی می توانند به دست آیند. در طول دهه اهی اخیر، فعالیت های تحقیق و توسعه متفاوت پشتیبانی سه بعدی بهتری برای ثبت مالکیت و حقوق دیگر، محدودیت ها و مسئولیت ها را داشته است. علی رغم این پیشرفت ها می توان به مروری از این مقاله مقدماتی پرداخت ( که در مطالعات پیشین و در شماره های خاص مقالات) به دست آمده است و تحقیقات برای دهه بعدی شامل چالش های زیادی می شود. این تحقیق شش موضوع را در زمینه تحقیقات حدنگاری سه بعدی را شکل می دهند. (۱) مفاهیم به اشتراک گذاشته شده و استاندارد سازی (۲) دوره کامل زندگی سه بعدی ( که تنها حقوق را در بر نمی گیرند). (۳)چارچوب های حقوقی (۴) خلاقیت و ایجاد واحدهای فضایی سه بعدی (۵) تجسم حدنگاری و (۶) معنای معمول.

لغات کلیدی: حدنگار سه بعدی، ویژگی های واقعی، ثبت مالکیت، مدیریت داده سه بعدی

Research and development in 3D cadastres

ABSTRACT

Ten years after the first special issue of Computers, Environment and Urban Systems (CEUS) on 3D cadas­tres, seeing the progress in this second special issue is impressive. The domain of 3D cadastres has clearly matured in both research and practice. The ever-increasing complexity of infrastructures and densely developed areas requires proper registration of their legal status (private and public), which the existing 2D cadastral registrations can only partly do. During the past decade, various R&D activities have pro­vided better 3D support for the registration of ownership and other rights, restrictions and responsibil­ities (RRRs). Despite this progress, of which an overview is given in this introduction paper (and is further elaborated upon in subsequent papers of this special issue), our research agenda for the next decade involves many challenges. This paper sketches six remaining 3D cadastres research topics: (1) shared concepts and terminology (standardization), (2) full life cycle in 3D (not only the rights), (3) legal frame­work, (4) creation and submission of initial 3D spatial units, (5) 3D cadastral visualization, and (6) more formal semantics

Keywords: 3D cadastre Real property Ownership registration 3D data management

کد:۱۳۱۱۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تحقیق و توسعه در حدنگارهای سه بعدی

نظری بدهید

11 + 18 =