توضیحات محصول

دانلود مقاله تحلیل رابطه میان رویکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک نظرگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۲۲۷ کلمه ۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۷صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی، بصورت جداگانه و با یک شیوه معین، می باشد. داده ها از ۳۰۴ شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداری در Eskişehir جمع آوری شدند. بدین جهت، یک تحقیق زمینه یاب در بانکهای مختلف در اسکیشهیر انجام پذیرفت. بمنظور تحلیل رابطه میان متغیرهای شامل شده در تحقیق، آمارهای همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های تحقیق، متغیرهای (گزینش، آموزش، ارزیابی عملکرد، ترفیع، پاداش های مبتنی بر کارکرد، به اشتراک گذاری اطلاعات، امنیت شغلی و سیستم مدیریت منابع انسانی) را مورد پشتیبانی قرار داده و این متغیرها همچنین بوسیله یافته های پژوهش های پیشین مورد حمایت قرار می گیرند. همانطور که یافته های این تحقیق مشخص میکند، رویکردهای مدیریت منابع انسانی دارای یک تأثیر بر تعهد سازمانی هم بصورت جداگانه و هم با یک شیوه معین می باشد. یافته های کسب شده افق های جدیدی را در مباحثی می گشایند که از وحدت رویکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری در اسکیشهیر دفاع می کنند.

مقدمه

از آنجائيکه سازمانهاي خدماتي سازمانهاي کار طلب هستند، کارايي رويه هاي منابع انساني و تعهد سازماني کارمندان بسيار مهم مي باشند. يکي از مهمترين منابع متغير در سازمانهاي بانکداري، که در درون صنعت خدمات قرار دارند، کارمندان هستند و عملکرد و بهره وري کارمندان يکي از عوامل برتر موثر در موفقيت سازماني مي باشد. براي کارمندان، نشان دادن عملکرد بالا و بهره وري به رضايت شغلي آنها بستگي دارد. رويه هاي استراتژيک منابع انساني (SHRM) ، يا در محاوره رويه هاي منابع انساني، که بر روي عملکرد سازماني و رفتار کارمند بنا شده اند براي سالهاي زيادي يکي از موضوعات برتر تحقيقاتي در توسعه جهان بوده اند (Delaney و Huselid، ۱۹۹۶؛ Huselid، ۱۹۹۵).  تعداد خيلي محدودي از پژوهش ها درباره رويه هاي منابع انساني بطور کلي در کشورهاي در حال توسعه وجود دارند (Budhar و Debrah، ۲۰۰۱، نقل قول شده بوسيله Sing، ۲۰۰۴). مطالعات در نوشتجات پيشين رويه هاي نوين مديريت منابع انساني و پژوهش را مورد بررسي قرار مي دهند.

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effects of human resources management practices on organizational commitment, singly and systematically. The data was gathered from 304 participants in Eskişehir, who work in the banking industry. For that purpose, a survey study was conducted in different banks in Eskişehir. To analyze the relationship between the variables included in the study, correlations and multiple-regression statistics were used. The findings from the study support the variables (choice, training, performance evaluation, promotion, performance-based rewards, information sharing, job security and human resources management system) and these variables are also supported by findings of previous studies. As findings from this study depict, human resources management practices have an effect on organizational commitment both singly and systematically. The findings obtained open new horizons in discussions that defend the unification of human resources management practices in the banking industry in Eskişehir

fr189:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

شش + دوازده =