فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله تحلیل نقطه تعادل و روشهای اشتراک قدرت برای سیستم های توزیع مبتنی بر ترانسفورماتورهای حالت جامد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۱۶۶کلمه۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

تعادلات از جنبه عملی در بهره برداری از مدلهای سیستم قدرت درسطح توزیع که با ترانسفورماتورهای حالت جامد سطح مشترک دارند (SST) از طریق مجموعه از روابط تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته و ارائه شده است. تعادلات قدرت اکتیو و راکتیو در SST از طریق کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت با انتخابهای منسب برای مقادیر مطلوب setpoint ولتاژ و جریان تحقق یافته اند. این مقادیر مطلوب setpoint برای مدل غیرخطی SST پارامتر ارائه می کنند. بنابراین، انتخاب این مقادیر به نحو مناسب و به شکل همزمان با مشخصات تولید و بار در سیستم برای حفظ تعادلی عملی ضروری است. این مجموعه های تعادل بوسیله درنظرگیری مدل مبتنی بر فیزیک بنیانی یک سیستم SST منفرد در درجه اول و بعد از آن با بسط آنها به سیستم های دارای SSTهای چندگانه متصل به یک تغذیه کننده توزیع شعاعی نتیجه گیری شده اند. روشهای اشتراک قدرت به این دلیل ابداع شده اند تا SSTهای چندگانه بتوانند یک تغییر مشخص را در بار با تولید یک مجموعه مناسب از مقادیرمطلوب setpoint از جنبه عملی برای یکسوسازهای مرحله ورودی شان به اشتراک بگذارند. یک معماری کنترل هم برای اجرای این روشهای اشتراک بار برای دستورات بار فوری و نیز پیش بینی شده مطرح شده است. این الگوریتم ها به تایید مطالعات شبیه سازی روی یک سیستم تست توزیع نمایشگر دارای تعداد نه SST رسیده است.

کلیدواژه ها-ترانسفورماتور حالت جامد، سیستم توزیع قدرت، تعادل، اشتراک قدرت

Equilibrium Point Analysis and Power Sharing Methods for Distribution Systems Driven by Solid-State Transformers

Abstract—The feasible equilibria of operation of distribution- level power system models interfaced with solid-state trans- formers (SST) are analyzed and presented through a set of analytical relationships. The active and reactive power balances in the SST are realized through control of power electronic converters with appropriate choices for voltage and current setpoints. These setpoints parameterize  the  nonlinear  model  of the SST. Therefore, choosing them appropriately in  sync with the generation and load profiles in the system is critical  for maintaining a feasible equilibrium. These equilibrium sets are derived by first considering a fundamental physics-based model of a single-SST system, and thereafter, by extending them to systems with multiple SSTs connected to a radial distribution feeder. Power sharing methods are developed by which multiple SSTs can share a given change in load by generating an appropriate set of feasible setpoints for their input stage rectifiers. A control architecture is proposed for executing these load-sharing methods for both instantaneous and predictive load commands. The algorithms are verified by simulations on a representative distribution test system with nine SSTs

کد:۳-۱۲۷۰۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

سه × دو =