دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تحلیل و مشخص سازی یک ساختار متا در تطبیق امپدانس زاویه پهن برای آرایه های فاز بندی دو قطبی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5000 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:33 صفحه word فونت 14 B Zar

تحلیل و مشخص سازی یک ساختار متا در تطبیق امپدانس زاویه پهن برای آرایه های فاز بندی دو قطبی

چکیده: تاثیرات کوپلینگ متقابل، برای عملکردهای آرایه های فاز بندی شده بیم بسیار مهم بوده است و در تطبیق امپدانس زاویه گسترده در این مساله به کار رفته است که از نقطه نظر تطبیق امپدانس لایه انتقال به کار می روند و با افزایش محدوده استفاده آرایه همراه است. به صورت سنتی یک ورقه دی الکتریک در همان فضا استفاده شده است که در آرایه ها واقع شده است و در یک حالت تطبیق زاویه گسترده به کار می رود. ما یک راه حل موثر تر و ساده تر را پیشنهاد می دهیم که برای دی الکتریک جاسازی شده است و ساختار متای بسیار نازک از یک رزوناتور حلقه ای و ورقه ای تشکیل شده است که به بهبود مشخصه های نظارتی در آرایه های فاز بندی دو قطبی همراه است. یک مدل خط انتقال معادل کلی را می توان برای پیکر بندی WAIM کلاسیک در نظر گرفت که برای ساختار متا تطبیق داده می شود. یک مدل شبه تحلیلی مبتنی بر مدل خط انتقال معادل بوده است که پارامترهای اسکتر شده ( پراکنده ) را استخراج کرده است و برای پیش بینی محدودیت های ساختارهای کامل به کار رتفه است و برای روش های طراحی دیگر مجاز می باشند.

لغات کلیدی: نظریه آنتن، آرایه های فاز بندی شده، آرایه های دو قطبی، ساختار متا، مواد متا، ساختارهای پریودیک، تطبیق امپدانس

Analysis and Characterization of a

Wide-Angle Impedance Matching Metasurface

for Dipole Phased Arrays

Abstract—The effects of mutual coupling impact the perfor­mance of phased arrays as the beam is scanned off broadside. Wide-angle impedance matching (WAIM) alleviates this prob­lem from a transmission-line impedance matching viewpoint, increasing the useable scan range of the array. Traditionally, a dielectric slab is placed at some distance above the array, resulting in a match at some given angle off broadside. We propose a simpler and more effective solution, replacing the dielectric slab with an ultra-thin metasurface composed of a sheet of split-ring resonators to improve the scanning characteristics of a dipole phased array. It is shown that the presence of the metasurface results in significant improvements in multiple scan planes. A generalised equivalent transmission-line model is introduced for the classical WAIM configuration and adapted for the metasurface. A quasi-analytical model based on the equivalent transmission-line model and the extracted scattering parameters of the metasurface properly predicts the scan range of the full structure, and allows for an accelerated design process.

Index Terms—Antenna theory, phased arrays, dipole arrays, metasurfaces, metamaterials, periodic structures, impedance matching

کد:4-12922

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تحلیل و مشخص سازی یک ساختار متا در تطبیق امپدانس زاویه پهن برای آرایه های فاز بندی دو قطبی