توضیحات محصول

دانلود مقاله تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی پویا: یک بررسی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۶۰۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۶ صفحه word فونت ۱۴ Arial

تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی پویا: یک بررسی

راجو انوگالا، لاکشمی راجامانی، کادامپور علی، سراوانتی کوراپتی
چکیده
این روزها، تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این شبکه ها را می توان به صورت یک گراف نمایش داد. در این گراف هر فرد به عنوان یک گره معرفی می شود و رابطه بین آنها به صورت یک یال نشان داده می شود. تشخیص جامعه، در شبکه های اجتماعی نقش حیاتی دارد. جامعه در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که گره ها در داخل گروه به شدت متصل هستند و ارتباط بین گروه ها کم است. همانطور که فعالیت ها و تعامل بین موجودیت ها در طول زمان تغییر می کند، سرعت برای شبکه در حال تغییر پدیده ای است. به علت این تغییر مکرر، تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی پویا بسیار مهم است. بسیاری از روش ها برای تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی پویا پیشنهاد شده اند.
تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی پویا به درک ساختار شبکه و تجزیه و تحلیل خواص شبکه کمک می کند. در این مقاله، روش های مختلف تشخیص جامعه مورد مطالعه قرار گرفته و مقایسه ی بین آنها ارائه شده است.
کلید واژه ها: تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی پویا، گراف، تشخیص جامعه

Community Detection in Dynamic Social Networks: A Survey

Raju Enugala1 , Lakshmi Rajamani2, Kadampur Ali3, Sravanthi Kurapati4

۱ ۳ Department of CSE, SR Engineering College,Warangal, Telangana State, India

۲ Department of Computer Science and Engineering, Osmania University, Hyderabad, India

۴ Department of CSE, University College of Engineering, Kakatiya University, Telangana State, India

{raju.cse999, drlakshmiraja, ali.kadampur, sravanthi.k1982}@gmail.com

ABSTRACT

Social network analysis has gained much attention these days. These networks can be represented as a graph. In this graph each individual is represented as a node and the relationship between them is represented as an edge. Community detection in social networks plays a vital role. A community in social networks indicates that nodes within the group are densely connected and the connections between groups are sparse. As the activities and interaction between the entities change over time, the speed with which the network is changing is phenomenal. Because of this frequent change it has become very important to detect the community in dynamic social networks. Many methods have been proposed for the community detection in dynamic social networks. The community detection in dynamic social networks helps to understand the network structure and analyze the network properties. In this paper, various community detection methods have been studied and a comparison between them is presented.

Keywords: Social Network Analysis, Dynamic Social Networks, Graph, Community Detection

کد:۱۳۱۰۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تشخیص جامعه در شبکه های اجتماعی پویا: یک بررسی

نظری بدهید

سه × چهار =