دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تغییرات فردی در پیگمانتاسیون زوپلانکتون  در ارتباط با  تابش ماورابنفش و  نشانه های شکارچی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3790 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:17 صفحه word فونت 14 B Nazanin

تغییرات فردی در پیگمانتاسیون زوپلانکتون  در ارتباط با  تابش ماورابنفش و  نشانه های شکارچی

چکیده

کوپپود ها سخت پوستان رایج در  سیستم های آبی و یکی از تولید کنندگان بسیار مهم رنگدانه های کارتنوئید استاگزانتین می باشند، که می توانند  مقاومت حیوانات در برابر  تابش آسیب زای  بالقوه ماورا بنفش  را  افزایش دهند، اما  همچنین، ریسک شکار ماهی ها را  افزایش می دهند. مطالعات قبلی  نشان داده که کوپپودها سطوح پیگمانتاسیون  مختلفی دارند که  با  سطح تهدید فعلی از نظر  UVR و  حادثه ماهی مطابق می باشد. بهرحال، مطالعات دیگر تغییرات  در پیگمانتاسیون در سطح جمعیت را به صورت کمی مطالعه کرده اند، که مجزا ساختن نقش  تغییرات رنگ فنوتیپی افراد انتخابی را  مشکل می سازد.  ما پیگمانتاسیون مبتنی بر کارتنوئید  را  با  روش های رنگ سنجی اندازه گرفتیم، که  ما را  قادر ساخت تا  تغییرات در کوپپود های منفرد  را  ارزیابی کنیم.

Individual changes in zooplankton pigmentation in relation to ultraviolet radiation and predator cues

Martin Brusin,* P. Andreas Svensson, Samuel Hylander

Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems – EEMiS, Department of Biology and Environmental Science, Linnaeus University, Kalmar, Sweden

Abstract

Copepods are common crustaceans in aquatic systems and one of the most important producers of carote-noid astaxanthin pigments, which can enhance the animals’ resistance against potentially damaging ultravio­let radiation (UVR), but at the same time, increases the risk of fish predation. Previous studies have demonstrated that copepods have different pigmentation levels matching the current threat level in terms of UVR and fish occurrence. However, these other studies have quantified population-levels changes in pigmen­tation, making it difficult to disentangle the role of individual phenotypic colour changes from that of selec­tion. We quantified carotenoid-based pigmentation with colorimetric methods, which enabled us to track changes within individual copepods

کد:13177

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

دانلود مقاله تغییرات فردی در پیگمانتاسیون زوپلانکتون در ارتباط با تابش ماورابنفش و نشانه های شکارچی