توضیحات محصول

دانلود مقاله توسعه مدل ارزیابی ریسک برای ایمنی ساخت و ساز

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۰۵۲کلمه ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

مشکلات مربوط به سلامت و ایمنی شغلی معمولا در صنعت ساخت و ساز، مانند سقوط مواد یا فرد از ارتفاع، قدم زدن بروی اشیاء، و آسیب دیدن توسط ابزار دستی رخ داده است. عامل اصلی مقابله با ایمنی پروژه و ارزیابی ریسک در صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است،بنابراین راه انجام ارزیابی و مسئولیت ارزیابی برای همه متخصصان ضروری است. با این حال ، مشخص شده که متخصصان مستعد به شدت به تجربیات و دانش خود در مورد تصمیم گیری و ارزیابی ریسک متکی هستند، که فقدان رویکرد سیستماتیکی بوده و راهایی برای بررسی اطمینان تصمیم گیری ها ندارند. این مقاله به بررسی نیاز به افراد درگیر در ساخت و ساز برای ارزیابی ریسک های سیستماتیک و موثر برای معاملات مختلف می پردازد. علاوه بر روش های اندازه گیری ریسک مناسب و معیارها، ۱۴ نوع از معاملات، تصادفات و علل تصادف مورد بررسی قرار می گیرند. سپس یک مدل ارزیابی ریسک (RAM) برای ارزیابی سطوح ریسک به عنوان مراحل مختلف پروژه با معاملات کاری مختلف توسعه داده می شود. یک نمونه مورد استفاده برای اثبات کارایی و قابلیت اطمینان RAM توسعه یافته در صنعت کاربردی است. RAM پیشرفته برای پیش بینی فعالیت های ساخت و ساز در معرض خطر قابل پیش بینی است و در نتیجه از حوادث ناشی از مجموعه داده های حادثه ای رخ داده جلوگیری میکند.

Developing a Risk Assessment Model for construction safety

Abstract

Problems on occupational health and safety are commonly occurred in the construction industry, including falling of materials or person from height, stepping on objects and injured by hand tools. Key of dealing with project safety and risk assessment in construction industry is important, thus, way on doing assessment and liability of assessment are necessary for all professionals. However, it is found that those professionals prone to heavily rely on their own experiences and knowledge on decision making on risk assessment, which lack of a systematic approach and lack of ways to check the reliability of the decisions. This paper investigates the need for people involved in construction to take systematic and effective risk assessments for different trades. 14 common types of trades, accidents, and accident causes are explored, in addition to suitable risk assessment methods and criteria. A Risk Assessment Model (RAM) is then developed for assessing risk levels as various project stages with various work trades. A case study is used to prove the workability and reliability of the developed RAM in the practical industry. The developed RAM is found to be benefit for predicting high-risk construction activities and thus preventing accidents occurred based on a set of historical accident data

کد:۱۲۵۱۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

سه × 1 =