توضیحات محصول

دانلود مقاله توسعه های اخیر در زمینه توسعه پایایی میوه ها و سبزیجات تازه برش خورده با بکارگیری پوشش های خوراکی مختلف: یک مرور کلی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۸۴۳ کلمه ۴۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

توسعه های اخیر در زمینه توسعه پایایی میوه ها و سبزیجات تازه برش خورده با بکارگیری پوشش های خوراکی مختلف: یک مرور کلی

چکیده

جذب میوه ها و سبزیجات به منافع مختلف سلامت مربوط می شود، میوه ها و سبزیجات را می توانیم به صورت تازه یا فرآوری شده( پردازش شده) مصرف کنیم. تولید و مصرف، غذاهای اندک فرآوری شده از محبوبیت زیادی برخوردار شده است. میوه ها و سبزیجات برشی تازه به خاطر میل به محصولات تازه و طبیعی که با تغییر در سبک زندگی مصرف کنندگان جفت شده است، مورد استقبال قرار می گیرند. با این حال، چالش صنعت برش تازه، ترو تازه نگه داشتن ویژگی های مشابه محصولات برشی تازه در مدت زمان ذخیره طولانی مدت است. محصول برشی تازه دارای یک سطح برش بسیار بزرگتری است ودر نتیجه دارای پایایی  بسیار کوتاهتری است. از دست روی پارامترهای کیفی چون، رنگ، ثبات، آبداری و طعم و مزه و از دست روی بیش از حد رطوبت سبب پایایی محدود و شانس رد محصول را از سوی مصرف کنندگان را افزایش می دهد. توسعه ها در فناوری بسته بندی و پوشش های خوراکی برای غذاها، نتایح  نوید بخشی را در گسترش پایایی میوه ها و سبزیجات تازه برش خورده نشان داده است. بنابراین، این مقاله، حوزه میوه ها و سبزیجات تازه برش خورده و گسترش پایایی را به وسیله پوشش ها بازبینی می کند. بکارگیری تکنیک های نوآورانه بسته بندی و پوشش های  غذایی جدید  پرداختن به رشد همیشگی تقاضای مصرف و پرداختن به بازارهای  نمونه به لحاط قیاسی دارای محصول تازه با کیفیت بالایی را امکان پذیر می سازد.

واژگان کلیدی: میوه تازه برش خورده( یا برشی تازه)، پوشش های خوراکی، پایایی، کیفیت، بسته بندی فعال

Recent developments in shelf-life extension of fresh-cut fruits and vegetables by application of different edible coatings: A review

Abstract

Intake of fruits and vegetables has been linked with various health benefits. Fruits and vegetables can be consumed either fresh or processed. Production and consumption of minimally processed foods is gaining popularity. Fresh-cut fruits and vegetables are being welcomed by the consumers due to the desire for new and natural products coupled with change in life style of the consumers. However, challenge for fresh-cut industry is to maintain fresh like characteristics of fresh-cut produce for a prolonged storage time Fresh-cut produce has a much larger cut surface and consequently much shorter shelf-life Loss of quality parameters such as color, firmness, juiciness, flavor and excessive moisture loss results in limited shelf-life and increased chances of rejection of the produce by the Developments in packaging technology and edible coatings for foods have shown promising results in extending the shelf-life of fresh-cut fruits and vegetables. Therefore, this article reviews the scope of fresh-cut fruits and vegetables and shelf-life extension by means of coating. Application of innovative packaging techniques and novel food coatings would make it possible to meet the ever growing consumer demands and to approach the distant markets with comparatively high quality fresh produce

Key words:Fresh-cut fruits; edible coatings; shelf-life; quality; active packaging

کد:۲-۱۲۹۳۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله توسعه های اخیر در زمینه توسعه پایایی میوه ها و سبزیجات تازه برش خورده با بکارگیری پوشش های خوراکی مختلف: یک مرور کلی

 

نظری بدهید

19 − یازده =