توضیحات محصول

دانلود مقاله تکنولوژیهای بلاک چین: تاثیر قابل پیش بینی روی صنعت و جامعه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۳۰۰کلمه۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

مولف به توصیف مبانی بلاک چین پرداخته، دورنماهایی در رابطه با چالشهای مربوطه و فرصتهای بوجود آمده را تدارک دیده و پیشینه آن را از سیستم دیجیتالی نقدینگی بیتکوین گرفته تا کاربردهای اخیر، دنبال کرده است. بلاک چین یک تکنولوژی است که از ارزیابیهای اجتماعی استفاده میکند تا محتوای دفاتر کل تکرار شده توسط کاربران متعدد هماهنگ بماند. اگرچه بلاک چین پیشینه خود را از تکنولوژیهای معرفی شده در چند دهه ی قبل گرفته است ولی معروفیت خود را همراه با بیتکوین بدست آورده است. در سال۲۰۰۸ یک فرد ناشناس یا یک گروه با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو پستی تحت عنوان بیتکوین در اینترنت گذاشتند، کاربرد دیجیتالی نقدینگی بلاک چین. بیتکوین اولین نمونه از نقدینگی دیجیتالی منتشر یافته است که راه حلی برای حل مشکل اعتماد به سیستم پولی دارای مالکیت شخصی نامتمرکز ارائه کرده است. بلاک چین بیتکوین یک دفتر کلی نامتمرکز ممهور به زمان و شریک – اعتباری است که به ترتیب زمانی تمام تراکنشهای معتبر را ثبت میکند. این دفتر کلی توسط تمامی شرکای شبکه ای، که میتوانند فرد یا آژانسهای مستقل و فعال بدون دخالت بشری باشد، قابل حسابرسی میباشد. تراکنشها به شبکه بیتکوین فرستاده میشود و اعتبار آن بطور مستقل و توسط شرکا تایید میشود. تراکنشهای معتبر به صورت بلاکهایی جمع آوری میشوند که از نظر پنهان بودن کاملا مهر و موم شده هستند. شرکای خاص تحت عنوان معدنچی ها یا (عمومی تر) رای دهندگان، سعی میکنند تا بلاک جدید را در بالای آخرین بلاک قرار دهند تا ترتیب زمانی رعایت شود – زنجیره ای از بلاکها. این سعی و تلاش در انجام اینکار بستگی به قدرت محاسباتی مربوط به هر معدنچی دارد با توجه به قدرت کلی محاسباتی تمامی معدنچی های فعال در شبکه.

Blockchain Technologies: The Foreseeable Impact on Society and Industry

Blockchain is a technology that uses commu- nity validation to keep synchronized the con- tent of ledgers replicated across multiple users. Although blockchain derives its origins from technologies introduced decades ago, it has gained pop- ularity with Bitcoin. In 2008, an anonymous individual, or group, under the pseudonym of Satoshi Nakamoto posted a white paper introducing Bitcoin, a blockchain digital currency application.1 Bitcoin is the first example of widespread digital currency that provides a solution to the problem of trust in a decentralized self-sovereign monetary system. Bitcoin’s blockchain is a decentralized peer-validated time-stamped ledger that chronologically registers all valid transactions. The ledger is publicly auditable by all network participants (peers), which can be  either  individuals or  autonomous  agents operating without human intervention.2 Transactions are broadcast to the Bitcoin network, and their validity is verified independently by peers. Valid transactions are collected into blocks that are cryptographically sealed. Special peers, called miners  or (more generally) voters, compete to interlock the new block on top of the last block to form a chronological sequence—a chain of blocks. Competition is based on the relative computational power of each miner with respect to the total computational power of all the miners active in the network

کد:۱۲۵۸۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

3 × 1 =