توضیحات محصول

دانلود مقاله تکنولوژی خشک کردن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۳۳۱کلمه ۳۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

فرآیند انبساط بستر فلویدی شامل اسپری یک محلول پوشش به یک بستر فلوراید از ذرات جامد است. بعد از چندین دوره خیساندن و خشک کردن، یک فیلم مستمر شکل می گیرد. این مقاله یک مرور کلی از پدیده فیزیکی و حمل و نقل درگیر در این فرایند، به ویژه در حالت به اصطلاح Wurster را ارائه می دهد. نتایج کمی و کیفی برای چندین کاربرد صنعتی ارائه شدند. پارامترهای اصلی این فرایند عبارتند از سرعت جریان و فشار اسپری مایع ، ترکیب و رئولوژی محلول پوشش، سرعت جریان و دمای هوای فشرده. اندازه ذرات می تواند از ۰٫۱ تا چند میلی متر در قطر ، برابر باشد. خصوصیات سطح ذرات در تعیین چسبندگی پوشش مایع و همچنین ویژگی های کپسول سازی آن بسیار مهم است.

مقدمه

در فرایند پوشش، سطح ذرات جامد توسط یک لایه جامد پوشیده شده است. این ساختار صدف مانند برای محافظت از یک ماده فعال است که می تواند در ذره یا در سطح آن یا در لایه خود قرار گیرد. برای ذرات ۰٫۱-۱۰ میلی متر، لایه به طور کلی یک پلیمر است و حدود ۱۰ میلی متر ضخامت دارد.فرآیند پوشش ذرات جامد را می توان با سایر روش های کپسوله سازی مانند اسپری خشک کن، دربرداری مولکولی، پلیمریزاسیون رابطی یا انفصال (۱،۲) مقایسه کرد. این تکنیک ها برای جداسازی جز اصلی فعال از محیط در یک ماتریکس، با ساختن یک مانع مایع یا جامد در اطراف آن، که بیشتر یا کمتر ضخیم و مستمر است، مورد استفاده قرار می گیرد (۳-۵). پوشش ذرات جامد می تواند به عنوان یک بسته بندی فعال در نظر گرفته می شود که بر روی سطح ذرات قرار دارد.

Drying technology

ABSTRACT

The fluid bed encapsulation process consists of spraying a coating solution into a fluidized bed of solid particles. After several cycles of wetting–drying, a continuous film is formed. This paper provides an overview of the physical and transport phenomena involved in this process, especially in the so-called Wurster mode. Both  qualitative  and  quantitative  results  are presented for several industrial applications. The main parameters affecting the process are flow-rate and pressure of the spraying liquid, composition and rheology of the coat- ing solution, flow-rate and temperature of the fluidizing air. The particle size can range from 0.1 to several millimeters in equivalent diameter. The characteristics of the particle surface are important in determining adhesion of the liquid coating as well as its encapsulation properties

 کد:۱-۱۲۳۶۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

3 × 3 =