توضیحات محصول

دانلود مقاله تکنیک سفید کننده (بلیچینگ ) ترکیبی با استفاده از غلظت کم و زیاد هیدروژن پراکساید در ژل سفید کننده ء مطب دانپزشکی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۵۳۰کلمه ۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱صفحه word فونت۱۴ Arial

خلاصه

اهداف : هدف این مطالعه ارزیابی بازدهی ، پایداری رنگ دندان ، خطرات ناشی از بلیچینگ و ایجاد حساسیت در دندان با استفاده از تکنیک بلیچینگ ِ ترکیبی  با ۲۰ یا ۳۰ % ِ هیدروژن پروکساید برای یک روش ِ از پیش ساخته شده در مطب دندانپزشکی و یا داروخانه ها هست .

روش ها : سی بیماربه صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که این دو گروه هرکدام به مدت ۴۵ دقیقه در مطب با میزان ِ ۳۵ % و ۲۰ % ِ هیدروژن پروکساید دندان های خود را بلیچینگ می کنند . سفید کردن ِ دندان ها در خانه با ۱۰ %  از کاربید پروکساید برای دو ساعت در روز طی یک دوره زمانی ۲ هفته ای امکان پذیر است . رنگ دندان مطابق ِ بهترین نمونه ای که دیده شده در ۱۲ ماه بعد از بلیچینگ ارزیابی می شود  . بیماران میزان حساسیت دندانی را با استفاده از یک مقیاس ِ ۵ نقطه ای بیان می کنند . تغییرات رنگ دندان به دو طریق با آنالیز ِ واریانس و آزمون ِ Tukey (a=0.05 ) بیان می شود . ریسک قطعی و میزان حساسیت دندانی با آزمون ِ فیشر و آزمون ِ Mann-Whitney مقایسه می شود .

نتایج : به طور میانگین یک روش سفید کنندگی مشابه و موثر ِ سه واحده در مشخص نمودن رنگ دندان برای هر دو گروه انجام گرفت که تاثیر این روش تا ۱۲ ماه ثابت باقی ماند . وقتی هر دو روش را با یکدیگر مقایسه کردیم دیدیم روشی که در آن ۳۵ % هیدروژن پروکساید استفاده شده ریسک بالاتر (p=0.02 ) و میزان حساسیت دندانی بالاتری (p=0.04) نسبت به روش دیگر دارد . در خصوص شدت حساسیت هیچ تفاوت خاصی تا ۴۸ ساعت پس از بلیچینگ در مطب دندانپزشکی (p=0.09) و بلیچینگ ِ در منزل (p=0.71  ) دیده نمی شود .

Combined Bleaching Technique Using Low and High Hydrogen Peroxide In-Office Bleaching Gel

SUMMARY

Objectives: The aim of this study was to eval- uate the efficacy, color stability, risk, and intensity of tooth sensitivity (TS) of combined bleaching techniques performed with 20% or hydrogen peroxide for an in-office proto- col. Methods: Thirty patients were randomly divid- ed into two ۳۵% groups and submitted to a single 45-minute in-office bleaching session with 35% hydrogen peroxide or 20% hydrogen peroxide. At-home bleaching was performed with 10% carbamide peroxide for two hours daily over the course of two weeks. The color was evalu- ated with the value-oriented shade guide Vita Classical at different periods up to 12 months after bleaching. Patients recorded the intensi- ty of TS using a five-point verbal scale. Color change data were submitted to a two-way repeated-measures analysis of variance and Tukey test (a=0.05). The absolute risk and intensity of TS were compared with the Fisher exact test and Mann-Whitney test, respectively (a=0.05). Results: On average, an effective and similar whitening of three units in shade guide was observed for both groups, which remained stable for 12 months. When both protocols were compared, the one with hydrogen perox- ide 35% showed a higher risk (p=0.02) and intensity of TS (p=0.04). In regard to the TS intensity, no significant difference was ob- served up to 48 hours after in-office bleaching (p=0.09) and during the at-home bleaching phase of the study (p=0.71)

کد:۱۲۵۱۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

تکنیک سفید کننده (بلیچینگ ) ترکیبی با استفاده از غلظت کم و زیاد هیدروژن پراکساید در ژل سفید کننده ء مطب دانپزشکی

نظری بدهید

چهار + نه =