دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تکنیک هایی جهت بهبود عملکرد اسکن زاویه گسترده از چندین آنتن هوشمند بیم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4960 کلمه 5 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:11 صفحه word فونت 12 B Nazanin

چکیده

این کار توصیف توسعه تکنیک های برای غلبه بر مشکلات مربوط به طراحی و بهره برداری از سیستم های آنتن هوشمند برای سیستم های تلفن همراه را توصیف می کند. به طور خاص، استفاده از عناصر با فاصله نزدیک منجر به اثرات کوپلینگ متقابل می شود که می تواند به طور جدی الگوهای بیم را تضعیف کند و می تواند تطبیق امپدانس بسیار ضعیفی را بدلیل ضرایب بازتاب فعال بالا، ایجاد کند. این کار توصیف می کند که چگونه ترکیبی از دو تکنیک، جبران وزن تحریک و تطبیق امپدانس زاویه گسترده می تواند برای بهبود عملکرد آنتن استفاده شود. این نشان می دهد که ترکیب ساده این دو تکنیک یک راه حل رضایت بخش را فراهم نمی کند. توصیف می کند که چگونه ترکیبی از تکنیک ها را می توان برای تولید یک طراحی نهایی بکار برد، که الگوهای بیم خوب و تطبیق امپدانس را نشان دهد. اعتبار این رویکرد با انجام آزمایش های تجربی در یک آرایه اثبات کننده نشان داده شده است. نشان داده شده است که نتایج شبیه سازی با استفاده از رویکرد اصلاح شده، مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد.

کلمات کلیدی: آنتن های موبایل، آرایه های آنتن، شکل گیری بیم، کوپلینگ متقابل

Techniques to Improve the Wide Angle Scanning Performance of Multiple Beam Smart Antennas

ABSTRACT

This work describes the development of techniques to overcome problems associated with the design and operation of smart antenna systems for mobile systems. In particular the use of closely spaced elements leads to mutual coupling effects which can seriously degrade the beam patterns and can produce very poor impedance matching due to high active reflection coefficients. This work describes how a combination of two techniques, excitation weight compensation and Wide Angle Impedance Matching, can be employed to improve antenna performance. It demonstrates that the simple combination of these two techniques does not provide a satisfactory solution. It describes how the combination of techniques can be refined to produce a final design which demonstrates good beam patterns and impedance match. The validity of this approach has been demonstrated by conducting experimental results on a demonstrator array. Simulation results using the refined ap­proach have been shown to provide good agreement with experimental results.

Keywords : Mobile antennas, antenna arrays, beam shaping, mutual coupling

کد:2-12922

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تکنیک هایی جهت بهبود عملکرد اسکن زاویه گسترده از چندین آنتن هوشمند بیم