دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تکنیک های تطبیق امپدانس زاویه گسترده برای آرایه های فازی اسکن شده بصورت حجمی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4960 کلمه 6 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:12 صفحه word فونت 12 B Nazanin

تکنیک های تطبیق امپدانس زاویه گسترده برای آرایه های فازی اسکن شده بصورت حجمی

چکیده – امپدانس سطح دیافراگم وابسته به اسکن و فرکانس، یک روش مفید برای مطالعه اثرات آرایه فازی فعال است. امپدانس سطح یک ورق موجود ایده آل برای پلاریزاسیون های سطح E و H متعامد در زاویه های اسکن بزرگ، بر اساس مبانی، واگرا است. این پدیده را می توان در سلول واحد آرایه فازی با استفاده از تکنیک های مدلسازی المان محدود مدرن بازتولید کرد. همچنین می تواند در یک محدوده فرکانس محدود با استفاده از روش های تطبیق مزدوج مختلط تصحیح شود، که همچنین به عنوان تکنیک های تطبیق امپدانس واید انگل نیز (WAIM) نامیده می شود. در حالی که این تکنیک های اخیر اغلب اثرات رزونانس موج سطح را نشان می دهند، یک روش المان غیر فعال، شرایط مزدوج مختلط را با حداقل اثرات موج سطح مینیمال تامین می کند. این روش آخر شامل هندسه ای است که در یک رادیاتور پچ انباشته یافت می شود.

Wide Angle Impedance Matching Techniques for Volumetrically Scanned Phased Arrays

Abstract — The scan and frequency dependent aperture surface impedance is a useful way to study the effects of the active phased array. The surface impedance of an ideal current sheet diverges for orthogonal E- and H-plane polarizations at large scan angles, based on fundamentals. This phenomenon can be reproduced in the phased array unit cell using modern Finite Element Modeling techniques. It can also be corrected within a limited frequency range using complex conjugate matching schemes, which are also termed Wide Angle Impedance Matching (WAIM) techniques. While these latter techniques often introduce surface wave resonance effects, a parasitic element approach satisfies the complex conjugate condition with minimal surface wave effects. This last approach includes the geometry found in a stacked patch radiator

کد:12922

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تکنیک های تطبیق امپدانس زاویه گسترده برای آرایه های فازی اسکن شده بصورت حجمی