فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله جنبه های ایمان در عهد جدید

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۸۸۲کلمه۶صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۶صفحه word فونت۱۴ Arial

معانی مختلفی برای واژۀ ایمان در تئولوژیهای مختلف وجود دارد که تلویحآ به “عهد جدید[۱]“ی از آن اشاره کرده و حتی از روشهای مختلف برای صحت این ادعا حمایت میکنند. نمی توان گفت که تئولوژیهای مختلف، معانی، و اعتبار سنجی ها به این مفهومِ عهد جدید مرتبط نیستند بلکه دقیقآ نشان می دهند که ایمان و اعتبار آن از دیدگاه های مختلفی نیز قابل بررسی است.

ایوتوس و ایوتو[۲] در عهد جدید

معنای اصلی ایوتوس آگاهی مذهبی و یا قابلیت اطمینان است. بنابراین میتوان گفت که با صفت وفاداری و اعتماد مرتبط است. به نظر می رسد که این معنا در بسیاری از تعاریفِ عهد جدید وجود دارد اما در تمام آنها، یا حداقل در برخی از آنها، تنها بخشی از معنای آن مورد نظر است. بعنوان مثال میتوان سؤالی را مطرح کرد که در لوقا[۳] ۱۸:۸ پرسیده شد: ” آیا وقتی انسان متولد میشود، به وجود ایمان بر روی زمین پی می برد؟” یا میتوان مثال دیگری از سخنان پائول[۴] به تسالونیان[۵] زد: “بنابراین ما در کلیساها خودمان را به رخ شما میکشیم بخاطر ایستادگی های تان در همه آزار و مصیبت هایی که مرتکب شده اید.”

New Testament Perspectives of Faith

HERE are several meanings at- tached to the word Keith ( wí‹rzts) in M the several theologies implicit in the New Testament, and they are supported by even more different methods of validation. This is not to say that the various theologies, meanings, and validations in the New Testa- ment are unrelated. It is rather to suggest that faith and its validation are viewed from various perspectives

کد:۱-۱۲۶۵۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

9 − پنج =